Legal information

Legal information

Nedan följer information av legal karaktär relaterat till FCG Fonders verksamhet. Vi publicerar även bilagor för nedladdning till höger på denna sida. Kontakta oss gärna om ni har några ytterligare frågor.

Verksamhet

Vi är ett fondbolag som förutom att driva vår egen fondverksamhet även tillhandahåller kärnkompetens inom förvaltning, fondadministration, riskhantering och regelefterlevnad åt andra bolag.

Detta sker genom att bolaget sätter upp nya eller tar över befintliga fonder och därefter delegerar förvaltningen av fonderna till externa förvaltningsbolag via portföljförvaltningsmandat. Bolaget förvaltar även vissa fonder internt.

Vi hjälper på så sätt andra förvaltare att uppnå sina långsiktiga och strategiska mål genom att tillhandahålla hela infrastrukturen kring fonderna. Exempel på infrastruktur är skattehemvist, fondadministration, fondandelsägarregister, riskkontroll och regelefterlevnad.

Vi kombinerar djupgående branscherfarenhet med specialiserad och företagsspecifik kunskap. Vår långa erfarenhet av praktiskt arbete inom bank, fond- och värdepappersbolag garanterar ett affärsorienterat och regelbaserat angreppssätt på de problemställningar vi ställs inför.

FCG Fonder är medlem i Fondbolagens Förening och följer därmed Svensk kod för fondbolag.

Tillstånd

FCG Fonder AB är ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Vi har tillstånd att bedriva fondverksamhet enligt Lag (2004:46) om värdepappersfonder och Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

På Finansinspektionens hemsida (företagsregistret) redovisas samtliga tillstånd som tillsynsmyndigheten utfärdat till FCG Fonder. För att ta del av dessa, vänligen klicka här.

Legal information
Dokument
Vill du veta mer?

Veronica Sommerfeld

Head of Legal

This website is using cookies

We use cookies for functionality, services and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
Legal information Legal information

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Legal information Legal information

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save