Gränsöverskridande Handel

I vissa fall erbjuds handel i våra fonder i andra länder inom EU/EES. Dessa fonder har anmält gränsöverskridande distribution till Finansinspektion och finns noterade på myndighetens hemsida

Gränsöverskridande Handel On this page

Tydlig information

Det ska till exempel tydligt informeras om fondens placeringsinriktning och hur värdet på fonden kan variera beroende på fondens sammansättning. För varje värdepappersfond ska det finnas ett aktuellt faktablad med grundläggande information om fonden och eventuella risker.

Information om aktivitetsgrad i fondförvaltningen ska även anges. Informationskravet rör bland annat jämförelseindex och volatiliteten mellan jämförelseindexet och fondens avkastning. Informationen om aktivitetsgraden ska anges på webbplatsen och/eller i informationsbroschyren.

Riktlinjer

I Sverige har Konsumentverket tillsammans med Fondbolagens Förening tagit fram en överenskommelse om hur fonder får marknadsföras. Överenskommelsen utgör god marknadsföringssed vid marknadsföring av fonder. Läs gärna mer om överenskommelsen här alternativt besök Fondbolagens Förenings hemsida.

Gränsöverskridande handel

Ett fondbolag som förvaltar värdepappersfonder och som avser att marknadsföra andelar i en sådan fond i ett annat land inom EES ska meddela Finansinspektionen innan verksamheten påbörjas.

Från och med i augusti 2019 gäller nya Förordningen om gränsöverskridande distribution inom EU/EES (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1156 av den 20 juni 2019 om gränsöverskridande distribution inom EU/EES, ” Gränsöverskridandeförordningen”).

Denna förordning syftar till att fastställa enhetliga regler för marknadsföringskommunikation riktad till investerare, liksom gemensamma principer för anmälan om gränsöverskridande verksamhet samt avgifter som kan tas ut av förvaltare av UCITS-fonder och AIF-fonder i samband med deras gränsöverskridande verksamhet. Den innehåller också bestämmelser om att det ska inrättas en central databas för gränsöverskridande marknadsföring av fonder som även innefattar en bas med länkar till olika länders regler kring marknadsföring.

Förordningen ovan har kompletterats med en genomföranderegler från EU Kommissionen med ytterligare detaljregler vad gäller formulär, mallar, förfaranden och tekniska arrangemang för offentliggörandet och överlämnandet av uppgifter till tillsynsmyndigheterna.

Gränsöverskridandeförordningen har redan trätt i kraft men detaljreglerna om hur detta ska införas i Sverige väntas träda i kraft under första hälften av 2022.

Finansinspektionen har meddelat Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) att FI avser att följa Esmas riktlinjer om marknadsföringskommunikation enligt förordningen om gränsöverskridande distribution av fonder. För mer information vänligen klicka >>här<<.

Ta gärna del av de tillstånd som FCG Fonder erhållit av FI att bedriva gränsöverskridande handel.

Kontakta oss

Gränsöverskridande Handel Gränsöverskridande Handel
Vill ni veta mer om vad vi gör på FCG Fonder? Välj område och skriv in din mail så kontaktar vi dig.
Gränsöverskridande Handel

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter och ta del av vår dataskyddspolicy här.

Tack för att du kontaktar oss

An error occurred, please try again later

This website is using cookies

We use cookies for functionality, services and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
Gränsöverskridande Handel Gränsöverskridande Handel

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Gränsöverskridande Handel Gränsöverskridande Handel

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save