Fondhotell

FCG Fonder sköter hela processen med att sätta upp era nya eller ta över era befintliga fonder i vårt fondhotell och ansvara för dem inom ramen för våra tillstånd. Vi delegerar därefter kapitalförvaltningen tillbaka till er, under vårt ansvar, och låter er fokusera på förvaltningen och kontakten med era kunder.

Fondhotell

Fokusera på era kärnområden med hjälp av vårt fondhotell

FCG Fonders fondhotell levererar en högkvalitativ och professionell service och låter våra kunder fokusera på sin kärnverksamhet. Genom att vi tar över de betungande delarna och driver dessa effektivt och kostnadsmedvetet ökar kundens behållning och minskar kundens affärsmässiga risk.

Ökad reglering och en förändrad kapitalmarknad medför behov av nytänkande och effektiva arbetssätt. Vi ser även ökad globalisering och ny teknik som ställer krav på förändring. Sammantaget ökar bördan med att bedriva tillståndspliktig verksamhet i kombination med ökad konkurrens.

Vårt erbjudande är enligt vår mening ett bra sätt att kanalisera olika krav till ett bolag, utforma robusta och gemensamma processer som flera förvaltare kan dra nytta av, och genom detta även underlätta utövandet av tillsyn över förvaltarna och fondbolaget.

Behovsanpassade lösningar

Våra kunder har vitt skilda behov, men de har ofta gemensamt att de vill bredda sitt erbjudande och nå ut till nya kunder och nya marknader. Det kan röra sig om att ha

  • tillstånd till portföljförvaltning men ingen möjlighet att söka tillstånd för fondverksamhet i samma bolag (tex värdepappersbolag),
  • ett litet men dedikerat team som inte vill bygga en komplex verksamhet (tex nystartade bolag),
  • intresserade investerare men som kräver att den AIF-fond som planeras förvaltas av en tillståndspliktig aktör (text pensionskassor, AP-fonderna eller försäkringsbolag), eller
  • en bra idé men svårt att få överblick över administration, IT-lösningar, rapportering och legala informationskrav.

I egenskap av fondbolag med tillstånd till både fondverksamhet och förvaltning av alternativa investeringsfonder kan vi erbjuda olika helhetslösningar eller skräddarsydda samarbeten utifrån era behov. Våra specialister hjälper gärna till med allt från infrastruktur, regelefterlevnad, riskhantering, administration och kapitalförvaltning till marknadsföring och distribution kring fonderna.

Tillsammans med våra kunder skapas och anpassas nya investeringsmöjligheter för att möta framtida krav från både investerare och andra intressenter.

Specialistkompetens och minskade kostnader

Vår lösning medför kostnadseffektivitet och utifrån era önskemål kan FCG Fonder överta ansvaret för fonderna,  och vara den primära motparten mot myndigheter avseende dessa.. FCG Fonder kan även ta hand om mer specifika delar av er fondverksamhet, såsom exempelvis riskhantering och rapportering.

Här kan du läsa mer om vår fondadministration.            

Säker och flexibel IT-miljö

Genom samarbeten med ett antal system- och programvaruleverantörer kan FCG erbjuda en säker och flexibel IT-miljö och ett flexibelt backoffice-system som anpassas efter de olika behov som olika förvaltare har.

FCG fonder har bland annat upprättat samarbeten med

  • Algorithmica för leverans av riskhanteringssystem,
  • FA Solutions för leverans av fondadministrationssystem,
  • Fundsettle för andelstranskationer, och
  • Digia för myndighetsrapportering.

FCG Fonder tillämpar även tydliga administrativa processer med löpande kontroller och avstämningar som möjliggör identifiering av eventuella problem och brister i ett tidigt skede.

Intern styrning och kontroll

Processer relaterade till intern styrning och kontroll har ett mycket stort fokus från styrelsen ända ut till Operations/backoffice och förvaltare.

FCG Fonder gör bedömningen att den organisatoriska uppbyggnaden är optimerad för att hantera alla dessa utmaningar på ett adekvat och framgångsrikt sätt, och att de fonder som bolaget förvaltar har bästa möjliga förutsättningar att förvaltas och hanteras i enlighet med fondandelsägarnas intressen.

Välkommen att kontakta oss redan idag för mer information om våra tjänster!

Johan Schagerström

Partner & Chief Executive Officer

Kontakta oss

Fondhotell Fondhotell
Vill ni veta mer om vad vi gör på FCG Fonder? Välj område och skriv in din mail så kontaktar vi dig.
Fondhotell

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter och ta del av vår dataskyddspolicy här.

Tack för att du kontaktar oss

An error occurred, please try again later

This website is using cookies

We use cookies for functionality, services and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
Fondhotell Fondhotell

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Fondhotell Fondhotell

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save