Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

EU-förordning 2019/2088 (Förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar inom den finansiella sektorn, SFDR) syftar bland annat till att öka transparensen för hur finansmarknadsaktörer integrerar hållbarhetsrisker i sina investeringsbeslut. Genom att uppställa harmoniserade krav på informationsgivning avseende hållbarhetsinformation kan jämförbarheten mellan finansiella produkter öka.

Under SFDR återfinns fyra olika kategorier av fonder:

  • Fonden har hållbara investeringar eller minskning av koldioxidutsläpp som mål (artikel 9)
  • Fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (artikel 8)
  • Hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbara investeringar som mål (artikel 6)
  • Hållbarhetsrisker är inte relevanta (artikel 6)

FCG Fonder förvaltar för närvarande fonder i samtliga kategorier.

Redogörelse för huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer

Hållbarhetsfaktorer definieras som miljörelaterade, social eller personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor.

I enlighet med artikel 4 i SFDR ska finansmarknadsaktörer på sin webbplats offentliggöra och hålla uppdaterat en redogörelse för huruvida investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser beaktas alternativt om investeringsbesluts negativa konsekvenser inte beaktas. Redogörelsen gäller för enhetsnivå, dvs bolaget. I artikel 7 stadgas att information ska lämnas om, och i så fall hur, huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer beaktas för en viss finansiell produkt.

Bolaget beaktar för närvarande inte investeringsbesluts negativa konsekvenser på enhetsnivå. Bakgrunden till detta ställningstagande är FCG Fonders affärsupplägg och de fondbolagstjänster som vi erbjuder våra kunder. Fondbolaget har i dagsläget ett brett fondutbud som sträcker sig över flera olika investeringsstrategier. Hållbarhetsarbetet skiljer sig därför åt mellan våra fonder, och det är respektive portföljförvaltares uppgift att integrera hållbarhet på ett sätt som är relevant och värdeskapande för den fond som förvaltas. I takt med att hållbarhetsregelverket utvecklas kan fondbolaget komma att ompröva detta ställningstagande.

En fond som har hållbara investeringar som mål (artikel 9) måste, som en del av de upplysningar som tillhandahålls rörande principen om att inte orsaka betydande skada, även beakta huvudsakliga negativa konsekvenser. Andra fonder kan välja att beakta huvudsakliga negativa konsekvenser som ett sätt att främja miljörelaterade eller sociala egenskaper. På produktnivå innebär detta att vissa av portföljförvaltarna kommer att beakta investeringsbesluts huvudsakliga negativa konsekvenser i förhållande till fonden eller fonderna som de förvaltar medan andra portföljförvaltare inte kommer att göra det.

Mot bakgrund av de olika strategier och fondtyper som står under FCG Fonders förvaltning har vi bedömt det som lämpligt att ta höjd för båda tillvägagångssätten.

Förvaltare som beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser i förvaltningen av fonden

Om förvaltaren beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer i förhållande till fonden, ska FCG Fonder tillförsäkra att förvaltaren har lämpliga policyer på plats för identifiering och prioritering av huvudsakliga negativa konsekvenser och indikatorer för hållbar utveckling. Fondbolaget ska också tillse att förvaltaren har tillfredsställande infrastruktur på plats för att löpande kunna rapportera på de valda hållbarhetsfaktorerna, att informationsbroschyren innehåller korrekt och lämplig information om hur huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer beaktas och att adekvat information publiceras på vår hemsida. Vidare ska förvaltarens processer och tillvägagångssätt avseende hållbarhetsfaktorer vara föremål för kontinuerlig uppföljning. Fondbolaget ska även tillse att fondens periodiska rapporter innehåller nödvändig information vad gäller beaktande av huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Förvaltare som inte beaktar negativa konsekvenser i förvaltningen av fonden

När en förvaltare inte beaktar negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer ska Bolaget säkerställa att korrekt information lämnas i fondens informationsbroschyr.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar för Bolagets fonder

Våra portföljförvaltare arbetar självständigt med de fonder som FCG Fonder erbjuder, detta gäller även integrering av hållbarhetsfrågor i förvaltningen. Information om hållbarhetsrisker och de metoder som används vid investeringsbeslut för fonder i FCG Fonders utbud finns här och i respektive fonds informationsbroschyr. Du finner dem i anslutning till fonderna.

För mer information om hur FCG Fonder utövar sin ägarstyrning vad gäller portföljbolagens hållbarhetsarbete, se

Ägarpolicy

För mer information om principerna för fondbolagets ersättningssystem och hur hållbarhetsrisker beaktas inom ersättningssystemet, se

Ersättningspolicy

This website is using cookies

We use cookies for functionality, services and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
Hållbarhetsrelaterade upplysningar Hållbarhetsrelaterade upplysningar

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save