Underrättelser till Fondandelsägare

Vid väsentliga ändringar i fondbestämmelserna för någon av fonder kommer vi att i enlighet med Finansinspektionens anvisningar underrätta våra andelsägare om detta. Du finner de underrättelser som vi nyligen har skickat ut nedan samt under avsnittet Nyheter.

Underrättelser till Fondandelsägare On this page

Underrättelsernas innehåll

Underrättelserna innehåller information om vilka ändringar som har genomförts och när dessa träder i kraft. Ofta behöver andelsägaren inte vidta några åtgärder med anledning av underrättelsen, men vi vill ändå informera om ändringarna samt anledningen till att de genomförs.

Ändringar av enklare karaktär träder oftast i kraft i samband med att Finansinspektionen godkänner ändringarna i fondbestämmelserna. Underrättelsen skickas då endast ut upplysningsvis.

Vid ändringar av väsentlig karaktär ges andelsägaren en möjlighet att inom viss tidsfrist kostnadsfritt köpa och sälja fondandelar innan ändringarna träder i kraft. Först efter att tidsfristen löpt ut genomförs ändringarna i fonden.

Aktuella underrättelser

Aktuella underrättelser i våra fonder hittar du nedan.


Underrättelse om ändring av fondbestämmelser för Chelonia Market Neutral

Bolagets styrelse har beslutat om ändring av fondbestämmelser för fonden Chelonia Market Neutral. Mer information återfinns nedan.


Underrättelse om upphörande av fondförvaltning (Erik Penser)

Bolagets styrelse har beslutat om att upphöra med förvaltningen av Erik Pensers fonder. SEB kommer i egenskap av förvaringsinstitut att överta förvaltningen av fonderna från och med den 31 mars 2024.

Kungörelse Post- och Inrikes Tidningar 2023-12-29


Underrättelse om ändring av fondbestämmelser för Pensum Global Opportunities

Bolagets styrelse har beslutat om ändring av fondbestämmelser för fonden Pensum Global Opportunities. Mer information återfinns nedan.

Kontakta oss

Underrättelser till Fondandelsägare Underrättelser till Fondandelsägare
Vill ni veta mer om vad vi gör på FCG Fonder? Välj område och skriv in din mail så kontaktar vi dig.
Underrättelser till Fondandelsägare

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter och ta del av vår dataskyddspolicy här.

Tack för att du kontaktar oss

An error occurred, please try again later

This website is using cookies

We use cookies for functionality, services and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
Underrättelser till Fondandelsägare Underrättelser till Fondandelsägare

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Underrättelser till Fondandelsägare Underrättelser till Fondandelsägare

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save