Ersättningar

Ersättningar

Styrelsen i FCG Fonder AB har antagit en ersättningspolicy i enlighet med tillämpliga regelverk. Syftet med policyn är att säkerställa ett sunt risktagande och anger bl.a. de grundläggande principerna för hur ersättning till Bolagets samtliga anställda ska fastställas och utbetalas. Senaste uppdateringen av policyn gjordes den 21 november 2022. Policyn har utformats med hänsyn till fondbolagets storlek och interna organisation samt verksamhetens art, omfattning och komplexitet.

Ersättningspolicyn innebär sammanfattningsvis att Bolagets ersättningssystem ska vara utformat så att det är förenligt med och främjar en sund och effektiv riskhantering, motverkar ett överdrivet risktagande och är förenligt med Bolagets affärsstrategi, mål, värderingar, hållbarhetsrisker och långsiktiga intressen samt fondernas riskprofil, fondbestämmelser / bolagsordning. Ersättningspolicyn och tillämpningen av den får inte hindra FCG Fonder från att uppfylla sin skyldighet att agera i fondandelsägarnas intresse.

En papperskopia av fondbolagets ersättningspolicy kan erhållas kostnadsfritt efter förfrågan.

Information om ersättningspolicyn och ersättningar lämnas i årsberättelserna för fonderna.

Dokument

This website is using cookies

We use cookies for functionality, services and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
Ersättningar Ersättningar

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Ersättningar Ersättningar

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save