Bästa möjliga resultat

Bästa möjliga resultat

FCG Fonder AB (”Fondbolaget”) är skyldiga, i syfte att säkerställa att fondandelsägarnas bästa intresse vid varje givet tillfälle tillvaratas, att eftersträva bästa möjliga resultat vid utförandet av portföljtransaktioner samt vid placering av order hos någon annan för fondernas räkning.

Styrelsen i FCG Fonder har därför antagit en policy för att uppnå bästa möjliga resultat när Fondbolaget, eller part via uppdragsavtal, utför portföljtransaktioner eller placerar order för fonderna. De interna reglerna tar hänsyn till ett flertal faktorer såsom pris, kostnad, snabbhet, sannolikhet för utförande och avveckling, transaktionens storlek och art samt andra för utförandet väsentliga förhållanden. Vid bedömningen av ovanstående faktorers relevans skall Fondbolaget ta hänsyn till mål, placeringsinriktning och riskprofil för fonden, transaktionens beskaffenhet samt utmärkande egenskaper för det finansiella instrumentet och dess handelsplats.

Vid utförande av portföljtransaktion eller placering av order för utförande kommer Fondbolaget normalt att tillmäta den totala kostnaden störst betydelse. Den totala kostnaden omfattar priset på det finansiella instrumentet och de kostnader som är hänför sig till portföljtransaktionen. I vissa fall kan dock portföljtransaktionens beskaffenhet eller egenskaper hos det finansiella instrumentet eller handelsplatsen påverka den relativa betydelsen av ovan nämnda faktorer. Vid exempelvis en stor order eller en order med särskilda villkor kan Fondbolaget istället för den totala kostnaden, komma att ta större hänsyn till sannolikheten för att ordern blir utförd och avvecklad. Vidare kan det vara av betydelse om ordern på grund av sin storlek eller typ enligt Fondbolagets bedömning kan ha en väsentlig prispåverkan på marknaden och därför behöver hanteras med omdöme.

För de fonder där förvaltningen, och därigenom exekveringen av portföljtransaktioner i finansiella instrument, är utlagd på uppdragstagare säkerställer Bolaget innan uppdragsavtalet undertecknas att mottagaren har antagit riktlinjer för bästa möjliga resultat enlig lag. Vår interna Förvaltningsfunktion följer regelbundet upp att de externa förvaltarna tillämpar principerna om bästa orderutförande, och rapporterar resultatet till Fondbolagets styrelse och VD.

Fondandelsägare kan vid förfrågan få tillgång till Bolagets Policy för att uppnå bästa möjliga resultat vid utförande och fördelning av portföljtransaktioner och kunders order samt vid placering av order.

Om du vill veta mer om förvaltningen av våra fonder är du välkommen att kontakta oss på fondadmin@fcgfonder.se alternativt +46 (0)8 410 759 10.

Informationen är uppdaterad i mars 2022.

This website is using cookies

We use cookies for functionality, services and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
Bästa möjliga resultat Bästa möjliga resultat

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Bästa möjliga resultat Bästa möjliga resultat

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save