Ägarutövande

Ägarutövande

FCG Fonders förvaltare ska enligt vår policy för aktieägarengagemang löpande bevaka relevanta företagshändelser men ska i regel inte ha ambitionen att utöva ägarskap som syftar till direkt påverkan av ett berört företags förvaltning, såvida det inte följer direkt av fondens hållbarhetsstrategi. Därav följer att fondens förvaltare i regel inte ska engagera sig aktivt i företagets val av strategier, affärsinriktning eller andra liknande frågor, annat än om de aktualiseras i samband med företagsuppköp eller överlåtelse av verksamhetsgrenar. Förvaltaren kan dock välja att engagera sig i och föra dialoger med portföljbolagen som en del av fondens strategi att påverka i hållbarhetsfrågor.

Fondbolagets förvaltare ska dock vid utövandet av fondens ägarroll alltid verka för att företag, särskilt där fonderna hör till de större ägarna och/eller vi av andra skäl bedömer det som väsentligt för fondernas avkastning, agerar enligt relevanta lagar och föreskrifter samt i övrigt enligt god sed på aktiemarknaden.

FCG Fonder har antagit Policy med principer för aktieägarengagemang som beskriver bolagets principer för röstningsbeteende i fondernas portföljbolag (dokumentet finner du till höger). Under det gångna året har FCG Fonder inte deltagit i någon omröstning, men med hänvisning till att rösträtten delegerats till respektive förvaltare kan dessa självständigt rösta i frågor utan FCG Fonders vetskap. I sådant fall lämnas information på våra förvaltares hemsidor.

Dokument

This website is using cookies

We use cookies for functionality, services and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
Ägarutövande Ägarutövande

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Ägarutövande Ägarutövande

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save