Outsourcing

Med en strukturerad, robust och väl beprövad metod som grund kan vi på ett flexibelt sätt erbjuda en riskhantering som kan anpassas efter ert bolags storlek, omfattning, komplexitet och riskaptit.

Att outsourca riskhantering ska innebära att bolaget uppnår kostnadseffektivitet, säkerhet i processerna, lämplig och välavvägd rapportering samt tillgång till specialistkunskap.

Outsourcing

Ständig förändring ställer höga krav

Den finansiella sektorn kännetecknas av komplexa regelverk som ständigt förändras vilket ställer höga krav. Som specialister inom riskhantering kan vi stödja ledning och styrelse i riskarbetet, och hjälpa små och medelstora bolag att prioritera och identifiera förbättringsområden som bidrar till en sundare och bättre affär.

FCG har specialistkompetens

Inom FCG Fonder erbjuder vi outsourcing av specialistkompetens inom riskhantering och regelefterlevnad till alla finansiella bolag. Tillsammans med våra kollegor inom koncernen Advisense har vi stor vana att hantera omfattande och storskaliga uppdrag.

Välbeprövad metodik

FCG Fonder har utarbetat en välbeprövad metodik för att effektivt förvalta riskfunktioner. Vi utvecklar omfattande processer och policys för att övervaka, utvärdera och hantera risken för både väntade och oväntade händelser som kan ha en negativ inverkan på företaget, fonden eller dess investerare.

Våra analytiker inleder uppdragen med att genomföra en riskanalys utifrån ett riskhanteringsperspektiv i syfte att identifiera bolagets största risker. Till dessa räknas operativa risker, likviditetsrisker, marknadsrisker, kredit- och motpartsrisker, strategiska risker, affärsrisker och ryktesrisker.

Utifrån resultatet av analysen föreslår vi sedan en årsplan för funktionen med inplanerade kontrollaktiviteter. Dessa kan exempelvis vara workshops av operativa risker, kvalitetssäkring av bolagets interna kapital- och likviditetsutvärdering (IKLU), genomgång av incidenthanteringen, kvalitetssäkring av den finansiella rapporteringen till Finansinspektionen och uppföljning av placeringsmandat.

Teamarbete

FCG Fonder arbetar i team med en senior medarbetare som ansvarar för funktionen. Vi tar löpande hjälp av andra specialister inom Advisense för att hela tiden säkerställa rätt kompetens i varje enskild fråga. Våra konsulter har en bred erfarenhet från riskfunktioner i finansiella företag men även från linjeverksamhet vilket ger bra stöd i såväl analyser som praktisk efterlevnad av externa krav. Dessutom har flera av våra konsulter arbetat på Finansinspektionen i olika roller vilket bidrar till värdefull kunskap och erfarenhet i uppdragen.

Långsiktig partner och rådgivare

FCG driver den outsourcade funktionen självständigt och oberoende samtidigt som vi arbetar nära er och anpassar vårt arbete efter era förhållanden. Vi kan på så sätt arbeta proaktivt och förekomma eventuella problem. Vi är affärsorienterade, öppna för vad som fungerar i er verksamhet och vilka vägar som är möjliga framåt. På så sätt är vi er långsiktiga partner och rådgivare.

Mikael Olausson

Head of Outsourcing

Kontakta oss

Outsourcing Outsourcing
Vill ni veta mer om vad vi gör på FCG Fonder? Välj område och skriv in din mail så kontaktar vi dig.
Outsourcing

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter och ta del av vår dataskyddspolicy här.

Tack för att du kontaktar oss

An error occurred, please try again later

This website is using cookies

We use cookies for functionality, services and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
Outsourcing Outsourcing

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Outsourcing Outsourcing

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save