Incitament

FCG Fonder AB (”Fondbolaget”) bedriver fondverksamhet och förvaltar värdepappersfonder, specialfonder och andra alternativa investeringsfonder (fonderna).

För varje förvaltningsuppdrag utgår ersättningar. Bestämmelserna kring hur ett fondbolag ska hantera sådana avgifter, kommissioner eller naturaförmåner (incitament) finns bland annat i Finansinspektionens regler.

Om incitament betalas eller ges till – eller betalas av – en tredje part måste avgiften, kommissionen eller naturaförmånen vara utformad för att höja kvaliteten på den berörda fondverksamheten eller tjänsten. Den får inte heller hindra fondbolaget att agera i fondens och andelsägarnas bästa intresse.

Nedan hittar du information om vilka former av incitament som förekommer i fondbolagets verksamhet.

Ersättning inom ramen för fondverksamheten

Fondbolaget får ersättning från fonderna för förvaltning, analys, administration, bokföring, revision, registerhållning och distribution liksom för kostnaden för förvaringsinstitutet och Finansinspektionens tillsynsverksamhet. Denna ersättning beräknas dagligen som en procentsats på fondernas värde enligt respektive fonds värderingsregler i fondbestämmelserna. I vissa fonder utgår även ett prestationsbaserat arvode som också beskrivs i informationsbroschyren/prospektet. Då fondbolaget anlitat tredje part för förvaltningen av fondernas medel skickas normalt merparten av förvaltningsavgiften vidare till respektive förvaltare.

Utöver detta betalar fonderna courtage och eventuell skatt och motsvarande till tredje part.

Incitament vid investeringar i andra fonder

Fondandelsfonder belastas med förvaltningsavgiften i de underliggande fonder som fondandelsfonderna från tid till annan investerar i. Förvaltningsarvodet i de underliggande fonderna får maximalt uppgå till den procentsats som anges i fondens informationsbroschyr (normalt mellan 2-3 procent). Vid köp och inlösen av fondandelar i underliggande fonder förvaltade av fondbolaget utgår ingen köp-/säljavgift. Fondbolaget delegerar i vissa fall förvaltningen av en fond till en extern förvaltare. Om en av fondbolaget anlitad extern förvaltare skulle investera fondens medel i en annan fond som förvaltaren själv förvaltar, så får FCG-fonden 100 procent rabatt då den underliggande fondens förvaltningsavgift.

Ersättningar för analys

Fondbolaget tar i vissa fall emot extern investeringsanalys i arbetet med förvaltningen av fonderna. I dessa fall separerar fondbolaget kostnaden för investeringsanalys från transaktionskostnaden för att kostnaden för analysen tydligt ska framgå. För respektive fond fastställs även i förväg en budget för den analyskostnad som får belastas fonden, och analysen ska under året betalas från detta konto. Till grund för den ersättning som lämnas till mäklarfirmor och andra leverantörer som tillhandahåller investeringsanalys ligger en utvärdering av analystjänsterna. Utvärderingen görs regelbundet av fondernas förvaltare och fonderna kommer endast att betala för sådan investeringsanalys som är till nytta i förvaltningsarbetet.

Vid handel på räntemarknaden utgår inget courtage då handeln sker med en s.k. spread (skillnaden mellan köp- och säljkurs). Spreaden bekostar då indirekt investeringsanalysen varför separation av kostnaderna enligt ovan inte kan göras.

Information om analyskostnader lämnas i fondernas årsberättelser.

Ersättning till distributörer

Fondbolaget kan, direkt eller indirekt, komma att betala ersättning till distributörer, t.ex. banker och värdepappersbolag, för förmedling av fonderna. Dessa distributörer får förmedlingsersättning enligt ett med fondbolaget, eller underleverantör, ingånget distributionsavtal. Ersättningen utgår med ett belopp som beräknas som en procentsats av förvaltningsavgiften och uppgår i normalfallet till mellan 30 och 50 procent av denna avgift.

Andelsägare betalar endast förvaltningsavgift till Fondbolaget enligt den procentsats som framgår av fondbestämmelser och informationsbroschyr /prospekt för respektive fond. Den ersättning som distributören får medför ingen ytterligare kostnad för kunden. Även distributören behöver redovisa de incitament som den får inom ramen för distributionen.

Mer information om nämnda incitament hittar du, i tillämpliga fall, i respektive fonds Faktablad, Informationsbroschyr, Halvårsredogörelse eller Årsberättelse.

Om du vill veta mer om incitament i vår verksamhet är du välkommen att kontakta oss på fondadmin@fcgfonder.se alternativt +46 (0)8 410 759 10.

Informationen är uppdaterad i mars 2022.

This website is using cookies

We use cookies for functionality, services and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
Incitament Incitament

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Incitament Incitament

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save