FCG Fonders hållbarhetsarbete

FCG Fonders hållbarhetsarbete

Vår verksamhet grundar sig i affärsidén att bygga en fondverksamhet från grunden med utgångspunkt i den kärnkompetens inom förvaltning, operations, riskhantering och regelefterlevnad som FCG Fonders ägare, styrelse, ledning och medarbetare gemensamt besitter, och sedan erbjuda dessa fondbolagstjänster till marknaden. Detta sker genom att FCG Fonder sätter upp eller tar över fonder och lägger därefter ut förvaltningen av fonderna på externa uppdragstagare genom uppdragsavtal. Genom detta arbetssätt kan vi hjälpa små och medelstora förvaltare att i sin tur erbjuda sina kunder en bredare bas av tjänster och komplettera sitt eget utbud.

Ur ett hållbarhetsperspektiv innebär vårt verksamhetsupplägg en möjlighet för mindre och medelstora förvaltare att få ta del av FCG Fonders hållbarhetsarbete, och få råd och stöd i hur fonderna kan utvecklas och bli mer hållbara.

I takt med investerares ökade krav på hållbara finansiella produkter kommer fondmarknaden kommer att gå mot alltmer hållbara investeringar. Vi bedömer att denna utveckling drivs på av aktörernas ökade förmåga att mäta och informera investerarna om hållbarhetsrisker och påverkan på hållbarhetsfaktorer. Det är utifrån de förutsättningarna som FCG Fonder vill bidra. Vi tror att hållbarhetsarbete kan bedrivas på många olika sätt och att det i grunden handlar om transparens och vad en förvaltare faktiskt kan åstadkomma. FCG Fonder avser inte att utesluta aktörer på grund av att de inte aktivt arbetar med hållbarhetsfrågor. Istället är vår utgångspunkt att bidra med stöd och kunskap och på så sätt driva utvecklingen mot ett ökat hållbarhetsarbete, anpassat efter de förutsättningar som varje fond och förvaltare har.

Mer information om FCG Fonders hållbarhetsarbete

This website is using cookies

We use cookies for functionality, services and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
FCG Fonders hållbarhetsarbete FCG Fonders hållbarhetsarbete

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

FCG Fonders hållbarhetsarbete FCG Fonders hållbarhetsarbete

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save