Dataskyddspolicy

Din integritet är viktig för oss på FCG Fonder AB (FCG). Vi är måna om att skydda denna och de personuppgifter som du lämnar till oss vid all kontakt eller vid besök på vår hemsida, och vi kommer att behandla personuppgifterna i enlighet med denna Dataskyddspolicy. 

För att du alltid ska vara uppdaterad kring hur vi samlar in och använder personuppgifter kommer eventuella ändringar att meddelas genom uppdateringar av Dataskyddspolicyn. Genom att besöka vår hemsida eller kontakta oss accepterar du att vi behandlar dina personuppgifter på det sätt som anges här. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Personuppgifter vi får av eller samlar in från dig

När du använder någon eller några av våra tjänster, tex besöker vår hemsida, efterfrågar information eller material om oss eller våra fonder, investerar i våra fonder, eller söker anställning kan du komma att lämna personuppgifter till oss eller vi samla in dem från dig. 

De personuppgifter som kan förekomma är vanligtvis följande:

 • Person- och kontaktinformation: Namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer.
 • Information vid anställningar: CV/personligt brev, anställning och titel, referenser, samt vid anställning till kontrollfunktioner även utdrag från Polisens belastningsregister. Får du anställning tillkommer foto, kontaktuppgifter till nära anhörig, hälsoinformation, anställningsnummer och andra uppgifter som krävs för att tillvarata dina rättigheter.
 • Information för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (KYC/AML): Förutom person- och kontaktuppgifter tar vi in uppgifter om din skattehemvist, dina ägarandelar i eller andra väsentliga inflytanden över bolag samt titel och ställning i dessa, uppgift om du eller närstående till dig är en politiskt utsatt person (”PEP-status”), var du har fått dina pengar ifrån, bankkontonummer, samt information från externa sanktionslistor och eventuell övrig information som krävs enligt Penningtvättslagen.
 • Information för bakgrundskontroll vid AIF-fonders investeringar i portföljbolag: Utöver person- och kontaktinformation samt viss KYC/AML-information kan vi även ta in information om din förekomst i skatteärenden och skatteutredningar, utdrag från Polisens belastningsregister, sociala media och uppgifter i offentliga register.
 • Finansiell information: Ditt bankkontonummer och andra bankuppgifter, din inkomst, eventuella krediter, negativ betalningshistorik.
 • Historisk information: Dina köp eller försäljningar av andelar, betalnings- och kredithistorik, andra tjänster du köpt av oss.
 • Information om hur du interagerar med våra tjänster (Teknisk information): Hur du använder våra tjänster, inklusive svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänster, såväl som leveransnotiser när vi kontaktar dig. Vi använder denna typ av information för att förbättra våra webtjänster, navigering och generell användarupplevelse, och för att förse dig med relevant FCG-information.
 • Enhetsinformation: Exempelvis IP-adress, språkinställningar, webbläsar­inställningar, tidszon, operativsystem, plattform, och skärmupplösning och liknande information om din enhet.
 • Geografisk information: Din geografiska placering.

Viss information du ger oss, tex person- och kontaktuppgifter och information för åtgärder mot penningtvätt etc. såväl som finansiell information, är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett används för andra syften. Genom att klicka på länken ”Sammanställning” nedan får du mer specifik information om vad vi samlar in, för vilka syften och på vilken rättslig grund.

Vad vi gör med dina personuppgifter

Personuppgifter används normalt i syfte att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster och för att kunna upprätthålla ingångna avtal, samt uppfylla tillämplig lagstiftning eller andra berättigade intressen. Ett berättigat intresse är något som vi efter intresseavvägning mot dina intressen anser väga tyngre än din rätt att inte få dina personuppgifter behandlade av oss. Under rubriken Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering m.m. nedan får du mer information om vilka rättigheter du har att ta del av, radera och rätta dina uppgifter med mera.

I tabellen Sammanställning som du når genom länken nedan nedan kan du läsa om vad vi kommer att använda dina uppgifter till (Syfte), vilka personuppgifter som är aktuella, på vilken laglig grund det sker (vilket lagstöd vi har att få behandla uppgiften), hur länge vi lagrar de uppgifter vi samlat in, samt hur vi eventuellt delar informationen med andra parter.

Vår verksamhet lyder under två huvudlagstiftningar som vi hänvisar till nedan

 • LVF – avser Lagen (2004:26) om värdepappersfonder
  • FFFS 2013:9 – detaljerade regler om tillämpningen av LVF  – avser Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder som kompletterar kraven i LVF
 • LAIF – avser Lagen (2103:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
  • AIFMR – detaljerade regler om tillämpningen av LAIF, avser KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 231/2013  av den 19 december 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU vad gäller undantag, allmänna verksamhetsvillkor, förvaringsinstitut, finansiell hävstång, öppenhet och tillsyn.

Dessa kan du hitta på tex Finansinspektionens

Behandling av personuppgifter – sammanställning

Vi kommer inte att sälja, dela eller hyra ut eller på annat sätt göra tillgängliga dina uppgifter till externa parter, förutom att vi kan behöva dela information med tredje parter som utför tjänster åt oss under avtal och för vår räkning som nämns ovan. Dessa tredje parter får endast behandla personuppgifter i den utsträckning som vi får göra det, och är begränsade på samma sätt som vi är. 

Information om profilering

Profilering innebär att ett företag använder personuppgifter i syfte att bedöma vissa egenskaper hos en fysisk person, tex för att kunna ge anpassade råd. Ibland kan det ske automatiserat och får då påverkan på din möjlighet att erhålla en viss tjänst utan att någon person varit inblandad. FCG använder inte profilering eller automatiserat beslutsfattande i sin fondverksamhet.

Profilering förekommer endast i form av Cookies vid besök på vår hemsida i syfte att du ska få en bättre surf-upplevelse och vi ska kunna analysera intresset för våra tjänster. Denna profilering kan inte få några rättsliga följder för dig. Du kan läsa mer om Cookies längre ner.

Kommunikation med dig

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att kommunicera relevant information om tjänster och produkter, kundevents och utbildningar, eller för att utföra kundnöjdhets­undersökningar gällande våra tjänster. Detta kan till exempel ske via elektroniska kommunikations­kanaler och via telefon. Om du inte vill motta sådan kommunikation, är du välkommen att skicka e-post till din uppdragsansvarig eller kontakta dataprotection@fcgfonder.se

Vilka vi kan komma att dela dina personuppgifter med

Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter som vi behöver dela information med i syfte att erhålla deras hjälp att tillhandahålla tjänster och produkter till dig, eller för att hantera vår hemsida. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert, och med en lämplig skyddsnivå, vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter. Följande tredje parter kan vara aktuella:

Leverantörer, underleverantörer och rådgivare – såsom bolag inom vår koncern 

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med leverantörer, underleverantörer och/eller rådgivare  för utförandet av våra kontraktuella åtaganden gentemot dig, eller för andra syften som framgår i den här Dataskyddspolicyn. Dessa tredje parter kan vara inom eller utom vår koncern och vara till exempel fondförvaltare, expertrådgivare, fullmaktshavare, värderingsexperter, distributörer, it-tekniker, revisorer eller internrevision.

Polis-, skatte- eller tillsynsmyndigheter

Vi kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. Ett exempel på laglig skyldighet att lämna information är för att vidta åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering.

Avyttring 

Vi kan komma att dela din information med tredje parter:

 • För det fall att vi säljer eller köper verksamhet eller tillgångar, kan vi komma att lämna dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare.
 • Om en väsentlig del av våra tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter om våra kunder komma att delas.

Under länken Sammanställning ovan kan du se mer i detalj vilka parter vi delar information med beroende på syftet med behandlingen.

Länder där vi behandlar vi dina personuppgifter

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Data kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av ett bolag inom vår koncern eller av annan leverantör eller underleverantör. Det kan exempelvis ske när vi kontaktar en dataleverantörs supportavdelning om den finns utanför EU/EES. Personuppgifter som avser tekniska specifikationer kan eventuellt behandlas i dessa fall.Eftersom vi är fast beslutna att alltid skydda din data, kommer vi att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES. Normalt innehåller de avtal vi ingår därför ett krav på att vi ska lämna samtycke innan uppgifter delas utanför EU/EES. När samtycke lämnas kräver vi att hanteringen sker i enlighet med EUs standardklausuler (Artikel 46(2)(c) GDPR). Dessa kan du ta del av här.

Om du önskar veta mer om skyddsnivåer för överföring av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter finner du längst ner i dokumentet.

Det är också viktigt att förstå att denna hemsida kan ses över hela världen, inklusive i länder där dataskyddet inte är lika högt som i EU/EES. Genom att gå in på, och eventuellt skicka personlig information via vår hemsida, lämnar du frivilligt samtycke till att persondata om dig behandlas via dessa länder och kanaler.

Hur länge vi lagrar dina personuppgifter

Vi lagrar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig, eller så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, exempelvis

 • regelverket för åtgärder mot penningtvätt eller finansiering av terrorism så sparas de under hela vårt kundförhållande och sedan i minst 5 år efter det att du slutat vara kund hos oss. Har de förekommit i en utredning om penningtvätt eller finansiering av terrorism, vilket vi är förhindrade av lag att meddela dig om, så ska de sparas i tio år.
 • Kravet på att spara information som rör vår fondverksamhet innebär att vi är förhindrade att rensa uppgifter om dig innan 5 år har förflutit från det att vårt kundförhållande har upphört. Uppgifterna rensas året därpå.
 • Generella kontaktuppgifter ska rensas vid behov, om de inte måste sparas på grund av något av de skäl som ges i  punkterna ovan. En allmän utrensning sker vartannat år.
 • Uppgifter till grund för redovisning och bokföring sparas enligt Bokföringslagen (SFS 1999:1078) i minst 7 år.
 • Uppgifter för utredning av incidenter, regelöverträdelser och eventuell misstanke om brott, och för tillvaratagande och styrkande av rättsliga anspråk får sparas i två år om inte tvist föreligger som kräver längre handläggning. Anmälningar om brott får bara sparas under sådan tid som vi har möjlighet att agera. Efter dessa tidsperioder ska uppgifterna rensas bort.
 • Avtal med våra leverantörer och samarbetsparter som innehåller personuppgifter om kontaktpersoner eller dylikt sparas normalt i minst 5 år från avtalets upphörande, men de kan komma att sparas i 10 år på grund av regler om preskription och rätten att ta tillvara rättsliga anspråk.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering m m

Som föremål för behandling av dina personuppgifter har du ett antal legala rättigheter som du fritt får utöva.

Rätt att få tillgång till din data 

Du har rätt att få veta om behandling av dina personuppgifter sker hos oss. Du kan begära en kopia (registerutdrag) av de uppgifter vi behandlar och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära.

Rätt till rättelse

Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

Rätt att bli raderad (”rätten att bli glömd”) 

syfte den blev insamlad för, eller om det inte längre finns någon laglig grund för behandlingen. 

Det kan dock finnas legala skyldigheter eller andra legitima skäl som hindrar oss från att omedelbart radera allt eller delar av din data om detta väger tyngre än ditt intresse att  får uppgifterna raderade. Dessa skyldigheter och rättigheter avser främst

 • Yttrandefriheten
 • Legala skyldigheter, såsom bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, eller konsumenträttslagstiftning
 • Viktigt allmänt intresse inom Folkhälsoområdet
 • Fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk

Vi blockerar i sådana fall den data som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

Rätt till begräsning av behandlingen

Du har rätt att begränsa hur vi får behandla dina personuppgifter under vissa omständigheter. Främst avser det vid följande situationer:

 • Du bestrider personuppgifternas korrekthet,
 • Behandlingen är olaglig men i stället för att de raderas vill du att användningen begränsas,
 • Vi behöver inte längre uppgifterna men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, eller
 • Du har invänt mot den behandling som sker och väntar på att vi ska kontrollera om våra skäl väger tyngre än dina.

Om du vill utöva denna rättighet så kontakta oss så kan vi förklara mer om under vilka omständigheterna som det är möjligt.

Rätt att invända mot vår behandling

Du kan invända mot vår behandling som sker baserat på berättigat intresse, med hänvisning till dina personliga omständigheter. Du kan också alltid invända mot att vi använder dina personuppgifter för direktmarknadsföring. När du meddela oss att inte lägre vill få direktmarknadsföring från oss kommer vi att stänga av marknadsföring och sluta skicka sådan till dig.

Du har även rätt att när som helst protestera mot eventuell profilering (tex genom cookies). Vänligen kontakta din kundkontakt eller  dataprotection@fcgfonder.se  i sådant fall. 

Rätt till dataportabilitet (att få dina uppgifter flyttade)

I den mån personuppgifter om dig finns i vårt fondadministrationssystem och behandlas på automatisk väg så har du rätt att få ut dem i ett elektroniskt läsbart format så att du kan överföra dem till annan part.

Rätt att lämna in ett klagomål

Du har alltid rätt att inge ett klagomål mot oss till den svenska Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som utöver tillsyn över behandling av personuppgifter.  Integritetskyddsmyndigheten når du genom följande länk.

Vår datasäkerhet

Vi har implementerat de tekniska, organisatoriska och operationella säkerhetsprocesser som behövs för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, ändringar eller radering. Endast anställda och uppdragstagare med relevant behörighet har tillgång till den data som du lämnat till oss och åtkomsten är behovsanpassad. Varje anställd eller uppdragstagare med tillgång till personuppgifter är bunden av sekretess. Trots att vi vidtar de åtgärder som enligt industristandard är lämpliga och tillräckliga för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera att dessa aldrig kan kommas åt av obehörig person. Vi kan därför inte hållas ansvariga för intrång eller annat obehörigt förfogande om personuppgifterna har lämnats till oss via internet eller annat publikt nätverk.

Denna hemsida innehåller länkar till andra hemsidor som inte tillhör FCG-gruppen. FCG-gruppen är inte ansvariga för det dataskydd eller det innehåll på dessa länkade externa hemsidor. Vi är heller inte ansvariga för dataskyddet för de personuppgifter som du lämnar när du besöker andra hemsidor som inte står under FCG-gruppens ansvar.

Denna hemsida är inte utformad för och riktar sig inte till personer under 18 år.

Cookies och spårningstekniker

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att leverera anpassade lösningar till våra användare av våra tjänster. Här hittar du information om hur cookies används på vår hemsida.

En cookie är en liten textfil som sparas på din dator eller enhet när du besöker vår hemsida. Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar filer på din dator eller enhet under en längre period. Till exempel så använder den funktioner som kommunicerar vad som har ändrats sedan besökaren var inne på hemsidan förra gången. Den andra typen av cookies kalls en sessionscookie. Medan du surfar runt på sidan så lagras cookie tillfälligt på din dators minne, till exempel för att hålla reda på vilket språk du har vald vid tidigare besök. Sessionscookies sparas inte på din dator några längre tid och tas bort när du stänger din webbläsare. 

Du behöver godkänna att cookies lagras på din dator eller enhet för att kunna använda hemsida på det sätt som vi tänkt oss att du ska göra. Cookies används för att ge dig som besökare behörighet att utföra vissa åtgärder på hemsidan. Om du inte godkänner våra cookies så kommer du att uppleva en sämre kvalitet på din användarupplevelse. 

Följande cookies har satts upp av WordPress och inges av WordPress (CSM) och är kritiska för funktionaliteten på hemsidan.

 • Cookies_accept – spar information om användaren har accepterat cookies och i så fall vilka. Sparas i 1 månad, delas inte med andra parter. 
 • wordpress_test_cookie – sessionscookie; som används för att se om cookies har accepterats, sparas endast under tiden för ditt besök på hemsidan, delas inte med andra 
 • parterwordpress_logged_in – sessionscookie; används för att spåra om du är inloggad, sparas endast under tiden för ditt besök på hemsidan, delas inte med andra parterwp-settings-1 –  används för att kundanpassa sidan för inloggade kunder. Sparas i 1 day, delas inte med andra parter.

Verktyg för webbanalys

Vi använder Google Analytics för att se hur våra besökare använder vår hemsida. Följande cookies finns:

_ga – Används för att urskilja användare – uppför efter två år

_gid – Används för att urskilja användare – uppför efter 24 timmar

_gat_UA-30345156-1– Används för att urskilja användare – uppför efter 24 timmar

Informationen som skapas av dessa cookies, genom din användning av hemsidan (inklusive din IP-adress), skickas vidare till och lagras av Google på servrar I USA. Syftet med dessa cookie är att utvärdera hur hemsidan används för att kunna förbättra innehåll, navigering och struktur. Google kan komma att skicka denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i fall där tredje parter analyserar informationen för Googles räkning. 

Språkinställningar

Vi använder en funktion I WordPress för att visa hemsidan på det spark som användaren väljer. Följande cookies finns: 

pll_language – Används for att visa användarens språkval – upphör efter 24 timmar. 

Nej till webbstatistik

Om du inte vill att dina besök på vår hemsida ska dyka upp I statistiken I Google Analytiscs, så kan du installera ett tillägg I in webbläsare. Tillägget är tillgängligt för följande webbläsare: 
Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari och Opera. Tillägget kan laddas ner från Google på länk >>Google Analytics Opt-out Browser Add-on Download Page

(informationen är på engelska)

Att undvika cookies

Du kan ändra inställning på din dator om du inte vill acceptera cookies. Detta förnekar då automatiskt hemsidan från att lagra cookies på din dator eller enhet, eller meddelar dig automatisk varje gång en hemsida begär att få lagra en cookie hos dig. Du kan också radera tidigare accepterade eller lagrade cookies genom din webbläsarinställning. Gå till hjälpsidorna hos din webbläsare för mer information.  

Mer information om cookies och elektronisk information kan du hitta på hemsidan för Svenska Post och Telestyrelsen. 

För att hitta mer information om Google Analytics dataskyddspolicy och hur man avstår från deras cookies vänligen gå till https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Kontakta oss

Denna Dataskyddspolicy gäller för FCG Fonder i egenskap av personuppgiftsansvarig.

Företagsnamn (Firma)Organisationsnummer
FCG Fonder AB556939-1617  
AdressPostnummerOrt
Östermalmstorg 1114 42Stockholm
KontaktpersonerTelefonnummerE-postadress
Johan Schagerström, VD+46 (0)73 070 31 25johan.schagerstrom@fcgfonder.se

Vårt dataskyddsombud Veronica Sommerfeld kan informera mera i detalj om hur vi arbetar med personuppgifter och integritetsskydd. Dataskyddsombudet kan du nå via e-post: dataprotection@fcgfonder.se
Dataskyddspolicyn uppdaterades senast 2022-04-01 av Veronica Sommerfeld

IMY:s kontaktinformation

Telefonnmmer: +46 (0)8 657 61 00

E-mail: imy@imy.se  

Adress: Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm

Du kan hitta mer information och lämna in ett klagomål på IMY’s hemsida www.imy.se.

Kontakta oss

Dataskyddspolicy Dataskyddspolicy
Vill ni veta mer om vad vi gör på FCG Fonder? Välj område och skriv in din mail så kontaktar vi dig.
Dataskyddspolicy

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter och ta del av vår dataskyddspolicy här.

Tack för att du kontaktar oss

An error occurred, please try again later

This website is using cookies

We use cookies for functionality, services and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
Dataskyddspolicy Dataskyddspolicy

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Dataskyddspolicy Dataskyddspolicy

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save