Aktiv Portföljförvaltning Bygga

Peak är ett partnerägt boutiqueföretag där verksamhetens ägare investerar tillsammans med sina kunder på lika villkor. Erbjudandet innehåller skräddarsydda kapitalförvaltningstjänster till institutioner, företag och privatpersoner.

Om Fonden

Aktiv Portföljförvaltning Bygga är en aktivt förvaltad fondandelsfond. Fonden syftar till att bygga upp kapital genom placeringar i aktierelaterade instrument och har en inriktning mot den globala aktiemarknaden.

Mellan 70 och 100 procent av fondens medel ska vara placerade i finansiella instrument med exponering mot aktiemarknaderna. Mellan 0 och 30 procent av fondens medel ska vara placerade i finansiella instrument med exponering mot räntemarknaderna.

Fondens målsättning är att över tid generera en avkastning som överstiger MSCI World Index (omräknat till SEK).

Förvaltare

Mats Planthaber

CIO

Samarbetspartner

PEAK AM Securities AB
Kungsgatan 3
111 43 STOCKHOLM
peakamsecurities.se

Faktablad
Dokument
Rapporter

This website is using cookies

We use cookies for functionality, services and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
Aktiv Portföljförvaltning Bygga Aktiv Portföljförvaltning Bygga

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Aktiv Portföljförvaltning Bygga Aktiv Portföljförvaltning Bygga

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save