Verksamhet och tillstånd

Verksamhet och tillstånd

FCG Fonder AB ingår i FCG-gruppen och bedriver fondverksamhet enligt LVF och LAIF. Bolaget förvaltarvärdepappersfonder (UCITS), specialfonder samt alternativa investeringsfonder (AIFs).

Verksamhet

Vi hjälper våra kunder att uppnå sina långsiktiga och strategiska mål genom att tillhandahålla hela infrastrukturen kring fonderna så som skattehemvist, fondadministration, fondandelsägarregister, riskkontroll och regelefterlevnad.

Vi kombinerar djupgående branscherfarenhet med specialiserad och företagsspecifik kunskap. Vår långa erfarenhet av praktiskt arbete inom bank, fond- och värdepappersbolag garanterar ett affärsorienterat angreppssätt på de problemställningar vi ställs inför.

Erbjudande

FCG Fonders erbjudande till marknaden marknadsförs som ett fondbolag med fondbolagstjänster.

Liknande upplägg finns i ett flertal europeiska länder, såsom Luxembourg, Irland och Malta och kallas ofta tredjepartsförvaltningsbolag (”third party management companies”) eller fondhotell.

Denna typ av erbjudande är enligt vår mening ett bra sätt att kanalisera olika tjänster till ett bolag, utforma robusta och gemensamma processer för ett flertal förvaltare, och på så sätt underlätta utövandet av tillsyn över dessa och Bolaget.

Extern riskhantering

FCG Fonder erbjuder vidare inom ramen för AIF-tillståndet att via uppdragsavtal förvalta funktionen för riskhantering på uppdrag av andra AIF-förvaltare.

Bolaget besitter genom sina många och varierade fonder en gedigen kunskap och erfarenhet som vi kan erbjuda andra aktörer, och mot bakgrund av kravet i LAIF att AIF-förvaltare endast får lägga ut funktionen för riskhantering till bolag med tillstånd, erbjuder vi denna tjänst.

Relaterat till detta erbjuder FCG Fonder i begränsad utsträckning rådgivning avseende riskhantering samt rapportering till AIF-förvaltare.

Extern fondadministration

FCG Fonder erbjuder också fondadministrationsrelaterade tjänster till andra fondbolag och AIF-förvaltare. Därtill samarbetar bolaget även med Swedbank och kan enligt samarbetsavtal med dem även lägga ut administrationen av vissa fonder till dem om det skulle bedömas som lämpligt.

Noggrant urval

Ett centralt område för FCG Fonder, för att på ett framgångsrikt sätt bedriva verksamheten, är att finna lämpliga förvaltare att samarbeta med. Detta kräver en solid genomlysning där bolaget analyserar och utvärderar förvaltarna utifrån olika parametrar såsom erfarenhet och eventuella historiska resultat, intern styrning och kontroll, tekniska begränsningar samt samarbetsvilja.

Det krävs också att den utlagda verksamheten sköts på ett bra sätt. Det ställer krav, inte bara på FCG Fonders egna interna processer och rutiner, utan även på att de förvaltare som bolaget samarbetar med har adekvata interna processer och rutiner för att hantera förvaltningen.

Detta hanteras bland annat genom löpande uppföljning av den utlagda förvaltningen. Förvaltningschefen hos FCG Fonder har lång erfarenhet från fondförvaltning och svarar för bolagets beredskap om de externa uppdragstagare som bolaget anlitar via diskretionära förvaltningsmandat inte skulle kunna fullfölja sina åtaganden gentemot bolaget.

Säker och flexibel IT-miljö

Samarbetet med flera olika förvaltare och banker kan innebära eventuella tekniska begränsningar i den systemmässiga kommunikationen mellan förvaltare och FCG Fonder. Detta ställer krav på en säker och flexibel IT-miljö och ett flexibelt backoffice-system som kan anpassas efter de olika behov som olika förvaltare kan tänkas ha.

Krav ställs också på tydliga administrativa processer hos FCG Fonder med löpande kontroller och avstämningar som möjliggör identifiering av eventuella problem och brister i ett tidigt skede.

Intern styrning och kontroll

Processer relaterade till intern styrning och kontroll har ett mycket stort fokus från styrelsen ända ut till Operations/backoffice och förvaltare.

FCG Fonder gör bedömningen att den organisatoriska uppbyggnaden är optimerad för att hantera alla dessa utmaningar på ett adekvat och framgångsrikt sätt, och att de fonder som bolaget förvaltar har bästa möjliga förutsättningar att förvaltas och hanteras i enlighet med fondandelsägarnas intressen.

Tillstånd

FCG Fonder AB är ett svenskt fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn och som har tillstånd att bedriva fondverksamhet enligt Lag (2004:46) om värdepappersfonder och Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

På Finansinspektionens hemsida (företagsregistret) redovisas samtliga tillstånd som tillsynsmyndigheten utfärdat till FCG Fonder. För att ta del av dessa, vänligen >>klicka här<<.

This website is using cookies

We use cookies for functionality, services and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
Verksamhet och tillstånd Verksamhet och tillstånd

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Verksamhet och tillstånd Verksamhet och tillstånd

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save