FCG-modellen

FCG Fonder arbetar för att skapa en hållbar framtid för företag, människor och samhälle genom en sund finanssektor.

Vi anser att hållbarhet är en integrerad del av vårt uppdrag och att finansbranschen är en del av lösningen på de utmaningar vi gemensamt står inför.

FCG-modellen

Trycket på finansiella institutioner att vara hållbara ökar och flera regulatoriska initiativ har vuxit fram inom ESG. Vi stödjer dig med praktisk rådgivning och implementering inom ESG-området.

Vår verksamhet

Vår verksamhet grundar sig i affärsidén att bygga en fondverksamhet från grunden med utgångspunkt i den kärnkompetens inom förvaltning, operations, riskhantering och regelefterlevnad som FCG Fonders ägare, styrelse, ledning och medarbetare gemensamt besitter, och sedan erbjuda dessa fondbolagstjänster till marknaden.

Detta sker genom att FCG Fonder sätter upp eller tar över fonder och lägger därefter ut förvaltningen av fonderna på externa uppdragstagare genom uppdragsavtal. Genom detta arbetssätt kan vi hjälpa små och medelstora förvaltare att i sin tur erbjuda sina kunder en bredare bas av tjänster och komplettera sitt eget utbud.

Hållbarhetsstrategi

På FCG tänker vi på hållbarhet i stora drag. För oss handlar hållbarhet om att skydda miljön och arbeta mot målet med en koldioxidsnål ekonomi samt att ge våra medarbetare en arbetsmiljö som är hållbar på lång sikt.

Vidare inser vi vikten av god styrning och ansvarsskyldighet inom finansbranschen och tror att genom att främja detta ökar vi allmänhetens förtroende för finansinstitut och gör branschen mer hållbar.

Vi beaktar i nuläget inte negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Sprunget ur våra värderingar

För att uppnå en hållbarhetsstrategi behöver ett företag även ha robusta grundvärderingar som står i samklang med företagets mål. På FCG lever vi efter våra värderingar professionell excellens, entreprenörskap, engagemang och laganda.

Aktiv påverkan

Vi är övertygande om att dessa värderingar gör skillnad i vår dagliga verksamhet och att de stöder både vår långsiktiga strategi, och hur vi bemöter våra kunder men även hur vi utvecklar vår affär.

Våra värderingar tillsammans med vår hållbarhetsstrategi gör oss till en långsiktig och stark verksamhet som kan bidra med positiva hållbarhetsförändringar inom finansbranschen.

Kundnytta

Ur ett hållbarhetsperspektiv innebär vårt verksamhetsupplägg en möjlighet för mindre och medelstora förvaltare att få ta del av FCG Fonders hållbarhetsarbete, och få råd och stöd i hur fonderna kan utvecklas och bli mer hållbara.

Ökade krav

I takt med investerares ökade krav på hållbara finansiella produkter kommer fondmarknaden kommer att gå mot alltmer hållbara investeringar. Vi bedömer att denna utveckling drivs på av aktörernas ökade förmåga att mäta och informera investerarna om hållbarhetsrisker och påverkan på hållbarhetsfaktorer.

Stöd och kunskap

Det är utifrån de förutsättningarna som FCG Fonder vill bidra. Vi tror att hållbarhetsarbete kan bedrivas på många olika sätt och att det i grunden handlar om transparens och vad en förvaltare faktiskt kan åstadkomma. FCG Fonder avser inte att utesluta aktörer på grund av att de inte aktivt arbetar med hållbarhetsfrågor.

Istället är vår utgångspunkt att bidra med stöd och kunskap och på så sätt driva utvecklingen mot ett ökat hållbarhetsarbete, anpassat efter de förutsättningar som varje fond och förvaltare har.

Kontakta oss

FCG-modellen FCG-modellen
Vill ni veta mer om vad vi gör på FCG Fonder? Välj område och skriv in din mail så kontaktar vi dig.
FCG-modellen

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter och ta del av vår dataskyddspolicy här.

Tack för att du kontaktar oss

An error occurred, please try again later

This website is using cookies

We use cookies for functionality, services and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
FCG-modellen FCG-modellen

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

FCG-modellen FCG-modellen

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save