Pensum Norge

Oberoende och engagerad aktör som arbetar självständigt. Erbjuder skräddarsydda och genomtänkta lösningar inom kapitalförvaltning, corporate finance, försäkringsförmedling och företagstjänster.

Om fonden

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i aktier upptagna till handel på Oslo Børs.

Pensum Norges målsättning är att över tid generera en avkastning som överstiger avkastningen för fondens jämförelseindex, Oslo Børs Mutual Fund Index (OSEFX).

Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar samt på konto hos kreditinstitut.

Förvaltare

Kåre Pettersen

Investeringsdirektør

Samarbetspartner

Pensum Group AS
Frøyas gate 15
0273 OSLO, NORGE
pensumgroup.no

This website is using cookies

We use cookies for functionality, services and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
Pensum Norge Pensum Norge

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Pensum Norge Pensum Norge

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save