Pensum Norge

Oberoende och engagerad aktör som arbetar självständigt. Erbjuder skräddarsydda och genomtänkta lösningar inom kapitalförvaltning, corporate finance, försäkringsförmedling och företagstjänster.

For English version please see down below…

Om fonden

Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen placerar i aktier upptagna till handel på Oslo Børs.

Pensum Norges målsättning är att över tid generera en avkastning som överstiger avkastningen för fondens jämförelseindex, Oslo Børs Mutual Fund Index (OSEFX).

Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar samt på konto hos kreditinstitut.

Förvaltare

Kåre Pettersen

Investeringsdirektør

Samarbetspartner

Pensum Group AS
Frøyas gate 15
0273 OSLO, NORGE
pensumgroup.no

About the fund

The fund is an actively managed equity fund that mainly invests in shares admitted to trading on Oslo Børs.

Pensum Norge’s (Norway´s) goal is to generate a return over time that exceeds the return for the fund’s comparison index, the Oslo Børs Mutual Fund Index (OSEFX).

The fund may be invested in transferable securities, money market instruments, fund shares and in an account with a credit institution.

Management

Kåre Pettersen

Investeringsdirektør

Cooperation partner

Pensum Group AS
Frøyas gate 15
0273 OSLO, NORGE
pensumgroup.no

This website is using cookies

We use cookies for functionality, services and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
Pensum Norge Pensum Norge

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Pensum Norge Pensum Norge

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save