Dynamisk Allokering Ränta

Peak är ett partnerägt boutiqueföretag där verksamhetens ägare investerar tillsammans med sina kunder på lika villkor. Erbjudandet innehåller skräddarsydda kapitalförvaltningstjänster till institutioner, företag och privatpersoner.

Om fonden

Dynamisk Allokering Räntas medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar och på konto hos kreditinstitut.

Fonden är en räntefond som placerar i ränterelaterade finansiella instrument med en global placeringsinriktning. De överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som fonden investerar i kan vara utgivna av emittenter med såväl bättre som sämre kreditkvalité, inklusive sådana med en kreditrating lägre än motsvarande ”investment grade” eller sådana som helt saknar kreditrating.

Fonden ska vid varje tidpunkt till minst 90% vara investerad i ränterelaterade finansiella instrument.

Förvaltare

Mats Planthaber

CIO

Samarbetspartner

PEAK AM Securities AB
Kungsgatan 3
111 43 STOCKHOLM
peakamsecurities.se

Faktablad
Dokument
Rapporter

This website is using cookies

We use cookies for functionality, services and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
Dynamisk Allokering Ränta Dynamisk Allokering Ränta

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Dynamisk Allokering Ränta Dynamisk Allokering Ränta

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save