Aktiv Portföljförvaltning Balansera

Peak är ett partnerägt boutiqueföretag där verksamhetens ägare investerar tillsammans med sina kunder på lika villkor. Erbjudandet innehåller skräddarsydda kapitalförvaltningstjänster till institutioner, företag och privatpersoner.

Om fonden

Aktiv Portföljförvaltning Balansera är en aktivt förvaltad fondandelsfond med inriktning mot den globala aktie- och räntemarknaden. Mellan 50 och 90 procent av fondens medel ska vara placerade i finansiella instrument med exponering mot aktiemarknaderna. Mellan 10 och 50 procent av fondens medel ska vara placerade i finansiella instrument med exponering mot räntemarknaderna.

Fondens målsättning är att över tid generera en avkastning som överstiger ett sammansatt index bestående av 65 procent MSCI World Index (omräknat till SEK) och 35 procent OMX-T Bill.

Förvaltare

Mats Planthaber

CIO

Samarbetspartner

PEAK AM Securities AB
Kungsgatan 3
111 43 STOCKHOLM
peakamsecurities.se

Faktablad
Dokument
Rapporter

This website is using cookies

We use cookies for functionality, services and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
Aktiv Portföljförvaltning Balansera Aktiv Portföljförvaltning Balansera

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Aktiv Portföljförvaltning Balansera Aktiv Portföljförvaltning Balansera

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save