Uequity One AB

Grundat av framgångsrika entreprenörer och investerare för att sammanföra sina kunskaper, resurser och investeringar. Verksamheten söker efter intressanta onoterade företag att utveckla genom sin Venture Capital fond.

Om fonden

Fonden är en aktivt förvaltad alternativ investeringsfond. Fonden investerar företrädesvis i onoterade aktier i, främst svenska, entreprenörsledda uppstartsbolag eller bolag som närmar sig tillväxtfas.

Fondens målsättning är att genom utgivande av kapitalandelslån genomföra investeringar i bolag där fonden har en aktiv ägarroll, för att generera en årlig totalavkastning överstigande 20 procent över tid.

Förvaltare

Tommy Cumselius

Investeringskommitté

Daniel Hjelmberg

Investeringskommitté

Kjell Bjurefeldt

Investeringskommitté

Christoffer Casesar

Investeringskommitté

Samarbetspartner

Uequity AB
Strandvägen 7A
111 56 STOCKHOLM
uequity.se 

Faktablad
Dokument
Rapporter

This website is using cookies

We use cookies for functionality, services and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
Uequity One AB Uequity One AB

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Uequity One AB Uequity One AB

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save