PLUS Fastigheter Sverige Index

100 procent indexfonder. Genom varumärket PLUS erbjuder företaget PLUS Asset Management sedan 2017 i samarbete med FCG Fonder ett brett utbud av indexfonder med låga avgifter för den svenska marknaden.

Om fonden

PLUS Fastigheter Sverige Index är en indexfond med målsättning att följa utvecklingen på den svenska aktiemarknaden för bolag inom Fastighetssektorn.

Fonden ska i sina placeringar efterbilda sammansättningen av indexet SIX Real Estate Index, som innehåller samtliga bolag inom fastighetssektorn som är upptagna till handel på den reglerade marknaden Nasdaq OMX Stockholm, och därigenom uppnå en värdetillväxt som motsvarar utvecklingen för detta index.

Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper som ingår i eller speglar utvecklingen i SIX Real Estate Index, fondandelar, ränterelaterade överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument samt på konto hos kreditinstitut. Fonden får placera högst tio procent av dess värde i fondandelar.

Förvaltare

Fredrik Engwall

Förvaltare PLUS

Samarbetspartner

PLUS Asset Management AB
Birger Jarlsgatan 2
111 34 STOCKHOLM
plusfonder.se

Valbar hos följande distributörer

Faktablad
Dokument
Rapporter
Presentation

This website is using cookies

We use cookies for functionality, services and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
PLUS Fastigheter Sverige Index PLUS Fastigheter Sverige Index

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

PLUS Fastigheter Sverige Index PLUS Fastigheter Sverige Index

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save