Placerum Polar

Genom aktiv kapitalförvaltning, skräddarsydd kvalificerad rådgivning och hög servicenivå erbjuds förstklassiga investerings- och livförsäkringslösningar. Fokus på kundernas långsiktiga avkastning.

Om fonden

Fonden är en aktivt förvaltad värdepappersfond med inriktning mot den globala aktiemarknaden.

Fondens nettoexponering mot aktier eller aktierelaterade instrument ska ligga i intervallet 90-160% av fondens marknadsvärde. Den kommer i normalfallet att ha större aktieexponering än 100% i syfte att åstadkomma en långsiktigt bättre avkastning än aktiemarknaden som helhet.

Fonden investerar på de geografiska marknader som för tillfället bedöms ha de bästa avkastningsförutsättningarna och kan även investera i enskilda branscher.

Förvaltare

Jens Forsberg

Ansvarig förvaltare

Tomas Tiensuu

Förmögenhetsrådgivare & Förvaltare

Samarbetspartner

Placerum Kapitalförvaltning AB
Skolgatan 64C
903 29 UMEÅ
placerum.se

Faktablad
Dokument
Rapporter

This website is using cookies

We use cookies for functionality, services and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
Placerum Polar Placerum Polar

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Placerum Polar Placerum Polar

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save