Dynamisk Allokering Alternativa Investeringar

Peak är ett partnerägt boutiqueföretag där verksamhetens ägare investerar tillsammans med sina kunder på lika villkor. Erbjudandet innehåller skräddarsydda kapitalförvaltningstjänster till institutioner, företag och privatpersoner.

Om fonden

Dynamisk Allokering Alternativa Investeringars medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar och på konto hos kreditinstitut.

Fonden placerar i flera olika typer av tillgångsslag i syfte att skapa en avkastning som ej är korrelerad med aktiemarknaden. Fonden kan placera i såväl aktie- som ränterelaterade finansiella instrument som finansiella instrument relaterade till andra typer av tillgångsslag såsom exempelvis valutor, råvaror eller fastigheter.

Fonden har dock inte möjlighet att placera direkt i fysiska tillgångar såsom råvaror eller fastigheter, utan exponering mot dessa tillgångsslag får endast ske via finansiella instrument.

Förvaltare

Mats Planthaber

CIO

Samarbetspartner

PEAK AM Securities AB
Kungsgatan 3
111 43 STOCKHOLM
peakamsecurities.se

Faktablad
Dokument
Rapporter

This website is using cookies

We use cookies for functionality, services and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
Dynamisk Allokering Alternativa Investeringar Dynamisk Allokering Alternativa Investeringar

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Dynamisk Allokering Alternativa Investeringar Dynamisk Allokering Alternativa Investeringar

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save