NorQuant Multi Asset

Kvantitativt styrd fondförvaltare med en välbeprövad förvaltningsmetodik. Använder sin unika kompetens och egna forskningsresultat för att utveckla och förvalta innovativa, regelstyrda fonder.

Om fonden

NorQuant Multi Asset är en regelstyrd allokeringsfond fond som dynamiskt anpassar sig till olika marknadsförhållanden. Fonden har som mål att ge en långsiktig avkastning i linje med aktiemarknaden (5-10% per år) men med betydligt lägre risk.

Fonden uppnår bättre diversifiering än traditionella aktie- och blandfonder genom att investera i flera tillgångsslag: aktier, fastigheter, räntor och råvaror, via likvida och billiga ETF:er (noterade fonder). Fonden är en sk. ”long-only” och investerar därmed inte i derivat. Fördelningen i fonden bestäms utifrån en kvantitativ modell som väljer tillgångsslag med bäst trend.

Kortsiktig volatilitet och korrelation används för att sätta skapa en optimerad portfölj. Fonden har inga begränsningar i hur stor andel som kan allokeras till de olika tillgångsslagen. Fonden investerar globalt och har därmed en valutarisk. Fonden klassificeras som en blandfond med måttlig risk och har UCITS-status.

Förvaltare & Analysteam

Erik Lidén

CEO & Portföljförvaltare

Samarbetspartner

NorQuant Kapitalforvaltning AS
Prinsens Gate 5
0152 OSLO, NORGE
norquant.se

Valbar hos följande distributörer

Faktablad
Dokument
Rapporter

This website is using cookies

We use cookies for functionality, services and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
NorQuant Multi Asset NorQuant Multi Asset

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

NorQuant Multi Asset NorQuant Multi Asset

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save