Organisation

Organisation
Image

Målsättningen med Bolagets företagsstyrningssystem är att organisera sin verksamhet avseende intern styrning och kontroll utifrån principen om tre försvarslinjer och säkerställa ändamålsenlig och effektiv organisation och förvaltning av verksamheten. De tre försvarslinjerna omfattar hela verksamheten. Bolagets system för riskhantering och regelefterlevnad omfattar samtliga anställda och utlagd verksamhet och syftar till att hantera risker i såväl Bolaget som de fonder Bolaget förvaltar.

FCG Fonders är självständig i förhållande till övriga delar av FCG-gruppen. Styrelsen består bland annat av två oberoende ledamöter (Carl-Viggo Östlund, f.d. VD på SBAB och Rikard Josefsson, VD på Avanza Bank) för att säkerställa en självständig och från FCG-gruppen oberoende verksamhet.

Bolaget anser att förutsättningar för god intern styrning och kontroll bästa möjliga sätt skapas genom att i så stor utsträckning som möjligt implementera medvetenhet, dualitet och kontroller i den första försvarslinjen. Första försvarslinjen leds av VD och består av den operativa verksamheten och dess stödfunktioner. Funktionerna har det fulla ansvaret för de risker och regler som den egna verksamheten medför.

Andra försvarslinjen består av funktionerna för riskhantering och regelefterlevnad. Funktionerna ska ansvara för riskbaserat arbete som utgår från av styrelsen fastställda årsplaner för respektive funktion. Bolagets oberoende funktion för riskhantering, den andra försvarslinjen, är Bolagets fasta riskhanteringsfunktion som har en central roll i Bolagets riskhanteringssystem. Den oberoende funktionen för riskhantering fokuserar på övervakning, kontroll, analys, styrning, rapportering och rådgivning avseende riskhantering.

Tredje försvarslinjen består av funktionen för internrevision. Funktionen är både organisatoriskt och funktionellt oberoende till Bolagets operativa enheter och är direkt underställd styrelsen. Internrevisionsfunktionen ansvarar för att undersöka och bedöma om Bolagets system, interna kontrollmekanismer och rutiner är lämpliga och effektiva samt utfärda rekommendationer.

 

Styrelsen har det övergripande och yttersta ansvaret för att hela verksamheten inklusive utlagd verksamhet bedrivs ändamålsenligt enligt upprättade interna regler, tillämpbara externa regler och god branschpraxis.

VD:n har det löpande ansvaret för verksamheten samt att säkerställa att verksamheten har vetskap om, och förutsättningarna för, att efterleva styrelsens aktuella riktlinjer och regler, inklusive utlagd verksamhet.

Inom Operations hanteras administrativa åtgärder i Bolagets fondverksamhet vilket bl.a. omfattar administration och kontroll av portföljtransaktioner, teckning och inlösen av andelar, värdering och NAV-beräkning, beräkning av avgifter, hantering av likvida medel samt redovisning och rapportering. Mats Tornell är ansvarig för Operations.

Värderingskommittén utgör värderingsfunktion för tillgångarna i AIF-baserade fonder.

Funktionen för förvaltning är ansvarig för förvaltning, marknadsföring och distribution av fonderna. Förvaltningsfunktionens ansvarar i huvudsak för marknadsföring, distribution, analys av investeringar, investeringsbeslut samt exekvering samt rapportering. Johan Schagerström är ansvarig för förvaltningsfunktionen inom Bolaget.