FCG:s Nyhetsbrev Januari 2019 (Swedish only)

EU-kommissionen vidtar åtgärder med anledning av Brexit

Kommissionen har vidtagit åtgärder med anledning av Brexit och beslutat om tillfälliga och villkorade likvärdighetsbeslut för såväl centrala (motparts)clearingorganisationer (CCP:er) och centrala värdepappersförvarare (CSD:er).

Beslutet om CCP:er gäller under en övergångsperiod av 12 månader från det att Storbritannien lämnar unionen, medan motsvarande tidsperiod för CSD:er är 24 månader. Besluten förutsätter att utträdet sker genom en hård Brexit.

Se mer här och här

Kommissionen har vidare antagit två delegerade förordningar med koppling till EMIR. Ändringarna innebär att nuvarande undantag för vissa OTC-kontrakt när det gäller marginalsäkerheter och clearingsskyldighet behålls under 12 månader för att minska negativa konsekvenser av utträdet. Båda förordningarna förutsätter för sin tillämpning att Storbritannien lämnar unionen genom en hård Brexit.

Se mer här och här 

ESMA om CCP:er och CSD:er med anledning av Brexit

ESMA har i ljuset av kommissionens åtgärder vad gäller CCP:er och CSD:er med anledning av Brexit (se föregående nyhet) meddelat vilka förutsättningar myndigheten avser att tillämpa för att godkänna etablerade centrala motparter och centrala värdepappersförvarare i Storbritannien. ESMA:s godkännande gäller, i likhet med kommissionens ekvivalensbeslut för CCP:er och CSD:er, under förutsättning att något övergångsavtal inte träffas.

Läs mer här

ESMA påminner om att hålla kunderna informerade om konsekvenser av Brexit

ESMA påminner i ett uttalande den 19 december 2018 företagen att förse sina kunder med information om vilka eventuella konsekvenser Brexit kan medföra för dem.

Läs ESMA:s yttrande här

FI följer ESMA-riktlinjer om lämplighetskrav i MiFID II

FI meddelade den 18 december 2018 att myndigheten avser att följa ESMA:s riktlinjer om vissa aspekter av lämplighetskraven i MiFID II.

Riktlinjerna gäller vid tillhandahållande av investeringstjänsterna investeringsrådgivning respektive portföljförvaltning. Kraven omfattar värdepappersbolag, kreditinstitut med vp-tillstånd, fondbolag som tillhandahåller diskretionär portföljförvaltning eller sidotjänster, samt AIF-förvaltare som tillhandahåller diskretionär förvaltning av investeringsportföljer eller sidotjänster.

Läs mer här

Konsumentverket publicerar granskning om riskinformation hos fondbolag

Den 18 december publicerade Konsumentverket resultatet av en genomförd granskning av riskinformation vid marknadsföring av fonder.

Granskningen syftade till att undersöka om och hur riskinformation lämnas till konsumenter, med utgångspunkt i den av Konsumentverket och Fondbolagens förening framtagna branschöverenskommelsen angående regler för marknadsföring av fonder. Den sammanfattande bedömningen efter genomförd granskning var att de granskade företagen till stor del publicerade den efterfrågade informationen. I ett antal fall förekom dock att informationen fått en mer undanskymd placering på Bolagens webbplatser.

Läs mer om Konsumentverkets granskning här

Fondhandlareföreningen omarbetar sina regler om anställdas egna affärer

Svenska Fondhandlareföreningen informerade innan jul om att föreningens regler för anställdas egna värdepappersaffärer är föremål för översyn och revidering till följd av ny lagstiftning. Föreningen uppmanade samtidigt till försiktighet med att tills vidare registrera närståendes personuppgifter.

Läs mer här

ESMA-konsultationer om hållbarhet

ESMA har gått ut med konsultationer avseende hur hållbarhetsrisker och hållbarhetsfaktorer kan integreras i såväl fondregelverket som MiFID II-regelverket.

Konsultationen täcker ämnesområden såsom organisationskrav, riskhantering, intressekonflikter samt produktstyrning. ESMA tar emot konsultationssvar fram till den 19 februari 2019.

Läs mer här

Se konsultationerna här och här

ESMA förlänger restriktionerna för CFD-kontrakt

ESMA kommer att förlänga restriktionerna om marknadsföring och försäljning av CFD-kontrakt (Contracts For Differences) från och med den 1 februari 2019 med ytterligare tre månader.

Se mer här

ESMA informerar om sitt beslut om restriktioner mot binära optioner

ESMA har offentliggjort ett meddelande med närmare information om sitt beslut den 14 december 2018 om förbud mot att marknadsföra, distribuera och sälja binära optioner till icke-professionella kunder i ytterligare tre månader från den 2 januari 2019.

Läs mer här

ESA publicerar förslag om STS-värdepapperisering

Den 12 december publicerade ESA (ESMA, EBA och EIOPA) förslag till tekniska tillsynsstandarder till kommissionen avseende riskreduceringstekniker för OTC-derivatkontrakt som inte clearas av central motpart.

Läs ESA:s förslag här