Ersättningar

Ersättningar
Image

Styrelsen i FCG Fonder AB har antagit en ersättningspolicy i enlighet med tillämpliga regelverk. Syftet med policyn är att säkerställa ett sunt risktagande och anger bl.a. de grundläggande principerna för hur ersättning till Bolagets samtliga anställda ska fastställas och utbetalas. Senaste uppdateringen av policyn gjordes den 9 februari 2021. Policyn har utformats med hänsyn till fondbolagets storlek och interna organisation samt verksamhetens art, omfattning och komplexitet.

Ersättningspolicyn innebär sammanfattningsvis att Bolagets ersättningssystem ska vara utformat så att det är förenligt med och främjar en sund och effektiv riskhantering, motverkar ett överdrivet risktagande och är förenligt med Bolagets affärsstrategi, mål, värderingar, hållbarhetsrisker och långsiktiga intressen samt fondernas riskprofil, fondbestämmelser / bolagsordning. Ersättningspolicyn och tillämpningen av den får inte hindra FCG Fonder från att uppfylla sin skyldighet att agera i fondandelsägarnas intresse.

En papperskopia av fondbolagets ersättningspolicy kan erhållas kostnadsfritt efter förfrågan.

Information om ersättningspolicyn och ersättningar lämnas i årsberättelserna för fonderna.

Hela dokumentet hittar du till höger