Bästa möjliga resultat

Bästa möjliga resultat
Image

FCG Fonder AB (”Fondbolaget”) är skyldiga, i syfte att säkerställa att fondandelsägarnas bästa intresse vid varje givet tillfälle tillvaratas, att eftersträva bästa möjliga resultat vid utförandet av portföljtransaktioner samt vid placering av order hos någon annan för Fondernas räkning.

Styrelsen i FCG Fonder har därför antagit en policy för att uppnå bästa möjliga resultat när Fondbolaget, eller part via uppdragsavtal, utför portföljtransaktioner eller placerar order för Fonderna. De interna reglerna tar hänsyn till ett flertal faktorer såsom pris, kostnad, snabbhet, sannolikhet för utförande och avveckling, transaktionens storlek och art samt andra för utförandet väsentliga förhållanden. Vid bedömningen av ovanstående faktorers relevans skall Fondbolaget ta hänsyn till mål, placeringsinriktning och riskprofil för fonden, transaktionens beskaffenhet samt utmärkande egenskaper för det finansiella instrumentet och dess handelsplats.

Vid utförande av portföljtransaktion eller placering av order för utförande kommer Fondbolaget normalt att tillmäta den totala kostnaden störst betydelse. Den totala kostnaden omfattar priset på det finansiella instrumentet och de kostnader som är hänför sig till portföljtransaktionen. I vissa fall kan dock portföljtransaktionens beskaffenhet eller egenskaper hos det finansiella instrumentet eller handelsplatsen påverka den relativa betydelsen av ovan nämnda faktorer. Vid exempelvis en stor order eller en order med särskilda villkor kan Fondbolaget istället för den totala kostnaden, komma att ta större hänsyn till sannolikheten för att ordern blir utförd och avvecklad. Vidare kan det vara av betydelse om ordern på grund av sin storlek eller typ enligt Fondbolagets bedömning kan ha en väsentlig prispåverkan på marknaden och därför behöver hanteras med omdöme.

För de fonder där förvaltningen, och därigenom exekveringen av portföljtransaktioner i finansiella instrument, är utlagd på uppdragstagare säkerställer Bolaget innan uppdragsavtalet undertecknas att mottagaren har antagit riktlinjer för bästa möjliga resultat enlig lag. Vår interna Förvaltningsfunktion följer regelbundet upp att de externa förvaltarna tillämpar principerna om bästa orderutförande, och rapporterar resultatet till Fondbolagets styrelse och VD.

Fondandelsägare kan vid förfrågan få tillgång till Bolagets Policy för att uppnå bästa möjliga resultat vid utförande och fördelning av portföljtransaktioner och kunders order samt vid placering av order.

 

Om du vill veta mer om förvaltningen av våra fonder kan du kontakta oss på fondadmin@fcgfonder.se alternativt +46(0)8 410 759 10.

 

Informationen är uppdaterad i oktober 2020.