Ägarutövande

Ägarutövande
Image

Vi ska enligt vår ägarpolicy löpande bevaka relevanta företagshändelser men i regel inte ha ambitionen att utöva ägarskap som syftar till direkt påverkan av ett berört företags förvaltning. Därav följer att vi i regel inte ska engagera oss aktivt i företagets val av strategier, affärsinriktning eller andra sådana frågor, annat än om de aktualiseras i samband med företagsuppköp eller överlåtelse av verksamhetsgrenar. Vi ska dock i vår ägarroll alltid verka för att företag, särskilt där fonderna hör till de större ägarna och/eller vi av andra skäl bedömer det som väsentligt för fondernas avkastning, agerar enligt relevanta lagar och föreskrifter samt i övrigt enligt god sed på aktiemarknaden.

FCG Fonder har antagit en policy för aktieägarengagemang som beskriver bolagets röstningsbeteende i fondernas portföljbolag (dokumentet hittar du till höger). Under det gångna året har bolaget inte deltagit i någon omröstning.