Legal information

Legal information
Image

Nedan följer legal information relaterat till FCG Fonders verksamhet. Vi publicerar även bilagor för nedladdning till höger på denna sida. Vänligen kontakta oss om ni har några ytterligare frågor, här.

Avkastning

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att investeraren får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Vi rekommenderar att du tar del av fondens faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser före investering.

Våra värderingar

Vi hjälper våra kunder att uppnå sina långsiktiga och strategiska mål genom att tillhandahålla hela infrastrukturen kring fonderna så som skattehemvist, fondadministration, fondandelsägarregister, riskkontroll och regelefterlevnad. Vi kombinerar djupgående branscherfarenhet med specialiserad och företagsspecifik kunskap. Vår långa erfarenhet av praktiskt arbete inom bank, fond- och värdepappersbolag garanterar ett affärsorienterat angreppssätt på de problemställningar vi ställs inför.

Hållbarhetsinformation

FCG-gruppen arbetar för att omdefiniera finansbranschen till förmån för företag, människor och samhälle. Vi anser att hållbarhet är en integrerad del av vårt uppdrag och att finansbranschen kan vara en del av lösningen på de utmaningar vi gemensamt står inför.

På FCG tänker vi på hållbarhet i stora drag. För oss handlar hållbarhet om att skydda miljön och arbeta mot målet med en koldioxidsnål ekonomi samt att ge våra medarbetare en arbetsmiljö som är hållbar på lång sikt. Vidare inser vi vikten av god styrning och ansvarsskyldighet inom finansbranschen och tror att genom att främja detta ökar vi allmänhetens förtroende för finansinstitut och gör branschen mer hållbar.

Våra portföljförvaltare arbetar självständigt med de fonder som FCG Fonder erbjuder. Det innebär att respektive förvaltare själv avgör om, och i så fall på vilket sätt, hållbarhetsrisker ska integreras i investerings­processen sett utifrån vilken påverkan dessa kan ha på fondens avkastning. Information om hållbarhetsrisker och de metoder som används vid investeringsbeslut för fonder i FCG Fonders utbud finns i respektive fonds informationsbroschyr. Du finner dem i anslutning till fonderna, här 

Vi beaktar i nuläget inte negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer.

Hur vi arbetar med hållbarhet