FCG:s nyhetsbrev november 2019 (Swedish)

Värdepapper & Fond

Förslag om ändringar i reglerna om straff för marknadsmissbruk

Regeringen har lagt fram en proposition med förslag till skärpningar av de straffrättsliga reglerna om marknadsmissbruk.

De föreslagna ändringarna innefattar dels förslag om ändring av vilka finansiella instrument som omfattas av regelverket. En utvidgning föreslås så att regelverket ska tillämpas även på finansiella instrument vilkas värde är beroende av eller inverkar på de finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller handlas på en MTF- eller OTF-plattform. Tidigare avsåg denna lydelse enbart de finansiella instrument vilkas värde var beroende av instrumenten.

Vidare innehåller propositionen förslag om ändring av gärningsbeskrivningen för insiderbrott. I förslaget stadgas att den som har insiderinformation och som råder eller uppmanar någon annan att förvärva eller avyttra finansiella instrument som information rör genom handel på värdepappersmarknaden ska dömas för insiderbrott.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2020.

Läs mer här och ta del av propositionen här

Utredning om regler för ett upphandlat fondtorg för premiepension

Socialdepartementet har publicerat en offentlig utredning avseende ett reviderat premiepensionssystem. Utgångspunkten för den offentliga utredningen var att ta fram ett förslag till regelverk för ett upphandlat fondtorg för premiepension.

Det framtagna föreslaget innebär ett reglerat fondtorg med särskilda utsedda huvudmän som ska ansvara för att säkerställa att det ska finnas valfrihet bland kontrollerade fonder av god kvalitet. Urvalet av fonder ska ske genom ett lagreglerat upphandlingsförfarande. Detta fondtorg ska ersätta det tidigare öppna fondtorget.

Läs mer här

Euroclear Sweden AB beviljas tillstånd som värdepapperscentral

FI har meddelat att inspektionen beviljat tillstånd till Euroclear Sweden AB att verka som värdepapperscentral i enlighet med CSDR-förordningen.

Auktorisationen medför tillstånd för Euroclear Sweden att förmedla notarietjänster (ursprunglig registrering av värdepapper i ett kontobaserat system), centrala kontoföringstjänster (tillhandahållande och förande av värdepapperskonton på högsta nivå) samt avvecklingstjänster (drift av avvecklingssystem för värdepapper).

Euroclear Sweden har sedan tidigare innehaft tillstånd att bedriva verksam som värdepapperscentral enligt svensk lagstiftning men med anledning av CSDR:s ikraftträdande har även auktorisation på EU-nivå blivit ett krav.

Läs om FI:s beslut här

Lagrådsremiss om ändringar av placeringsreglerna i första – fjärde AP-fonderna

Regeringen har överlämnat en lagrådsremiss om ändringar av placeringsreglerna för första-fjärde AP-fonderna. Dessa ändringar föreslås träda i kraft den 1 maj 2020.

I enlighet med den promemoria som lades fram i april i år avser ändringarna att första-fjärde AP-fonderna ska få genomföra saminvesteringar i onoterade företag genom onoterade riskkapitalföretag. AP-fonderna får dock inte åtta sig det operativa företagsledningsansvaret i riskkapitalföretagen.

Vidare föreslås att röstandelsbegräsningen i riskkapitalföretagen höjs till 35 % från nuvarande 30 % samt att AP-fonderna ska få göra investeringar i obligationer och andra fordringsrätter som inte är utgivna för allmän omsättning indirekt genom placeringar i fonder eller riskkapitalföretag. Därtill ska AP-fonderna få ge lån till fastighetsbolag och onoterade riskkapitalföretag som de innehar aktier eller andra andelar i.

Läs mer här

ESMA har uppdaterat sin hemsida med information om hållbarhet

ESMA har uppdaterat sin hemsida med information om hållbarhet inom finansbranschen. ESMA redovisar bakgrunden till myndighetens hållbarhetsarbete och redovisar även innehållet och utkomsten av detta arbete. Här kan bl.a. nämnas deras förslag om integrering av hållbarhetsaspekter och hållbarhetsrisker för värdepappersföretag och fondförvaltare.

Se mer på ESMA:s hemsida här

ESMA publicerar data om likviditetsberäkningar för obligationer

ESMA har publicerat data om likviditetsberäkningar för obligationer. Datan avser information för de obligationer som omfattas av regelverkskraven om pre- och post-trade-regler enligt MiFID II och MiFIR.

Läs mer här