Spiltan Mortgage Fund AB

Hejmo Kredit AB är ett svenskt bostadskreditsbolag som erbjuder svenska bostadsägare tillgång till enkla och transparenta bolån. Genom fonden, Spiltan Mortgage Fund, erbjuds institutionella investerare en exponering mot den svenska bolånemarknaden genom att fondens medel används till förvärv av Hejmos bolån.

Om fonden

Fonden eftersträvar en liknande riskprofil som traditionella bostadsobligationer men med målsättningen att skapa en högre avkastning till dess investerare.

Detta sker genom att fonden förvärvar bolånekrediter utgivna av Hejmo i syfte att erbjuda investerarna en exponering mot den svenska bolånemarknaden.

Hejmo är ett dotterbolag till Investement AB Spiltan (äger 60%) med ambitionen att utmana storbankernas bolån och skapa en förändring på den svenska bolånemarknaden.


DIgital 2022-12-02; Spiltans utmanare ger ut sitt första bolån


Förvaltare

Samarbetspartner

Hejmo Kredit AB
Hyllie Boulevard 34
215 32 MALMÖ
Hejmo

Dokument
Pressmeddelande

This website is using cookies

We use cookies for functionality, services and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
Spiltan Mortgage Fund AB Spiltan Mortgage Fund AB

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Spiltan Mortgage Fund AB Spiltan Mortgage Fund AB

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save