Dynamisk Allokering Global

Partnerägt boutiqueföretag där verksamhetens ägare investerar tillsammans med sina kunder på lika villkor. Peak erbjuder skräddarsydda kapitalförvaltningstjänster till institutioner, företag och privatpersoner.

Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar och på konto hos kreditinstitut. Fonden är en allokeringsfond som placerar i aktie- och ränterelaterade finansiella instrument med en global placeringsinriktning. Utgångspunkten för fondens allokering mellan aktie- och ränterelaterade finansiella instrument är att fonden ska ha 100 % exponering mot aktierelaterade finansiella instrument. Fonden har dock möjlighet att dra ner allokeringen mot aktierelaterade finansiella instrument till som lägst 50 %, vilket innebär att fondens genomsnittliga allokering mot aktierelaterade finansiella instrument kommer att vara lägre än 100 %.

This website is using cookies

We use cookies for functionality, services and analysis.

Läs mer om cookies
Acceptera cookies
Inställningar

Cookie settings

Läs mer om cookies
Dynamisk Allokering Global Dynamisk Allokering Global

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Dynamisk Allokering Global Dynamisk Allokering Global

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Spara