Dynamisk Allokering Alternativa Investeringar

Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument,
derivatinstrument, fondandelar och på konto hos kreditinstitut. Fonden placerar i flera
olika typer av tillgångsslag i syfte att skapa en avkastning som ej är korrelerad med
aktiemarknaden. Fonden kan placera i såväl aktie- som ränterelaterade finansiella
instrument som finansiella instrument relaterade till andra typer av tillgångsslag såsom
exempelvis valutor, råvaror eller fastigheter. Fonden har dock inte möjlighet att placera direkt i fysiska tillgångar såsom råvaror eller fastigheter, utan exponering mot dessa tillgångsslag får endast ske via finansiella instrument.

This website is using cookies

We use cookies for functionality, services and analysis.

Läs mer om cookies
Acceptera cookies
Inställningar

Cookie settings

Läs mer om cookies
Dynamisk Allokering Alternativa Investeringar Dynamisk Allokering Alternativa Investeringar

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Dynamisk Allokering Alternativa Investeringar Dynamisk Allokering Alternativa Investeringar

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Spara