Aktiv Portföljförvaltning

Partnerägt boutiqueföretag där verksamhetens ägare investerar tillsammans med sina kunder på lika villkor. Peak erbjuder skräddarsydda kapitalförvaltningstjänster till institutioner, företag och privatpersoner.

Om fonden

Fonden är en aktivt förvaltad fondandelsfond med inriktning mot den globala aktie- och räntemarknaden.

Fondens målsättning är att över tid generera en avkastning som överstiger ett sammansatt index som till 65 procent består av MSCI World Index (USD, omräknat till SEK) och 35 procent består av OMX-T Bill.

Faktablad
Om fonden

This website is using cookies

We use cookies for functionality, services and analysis.

Läs mer om cookies
Acceptera cookies
Inställningar

Cookie settings

Läs mer om cookies
Aktiv Portföljförvaltning Aktiv Portföljförvaltning

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Aktiv Portföljförvaltning Aktiv Portföljförvaltning

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Spara