Organisation

Organisation

En av grundbultarna inom FCG Fonder är att upprätthålla en effektiv organisation för att kunna garantera en sund och ansvarsfull företagsledning.

Företagssystemet är utformat för att uppfylla kraven i lagar och föreskrifter.

Målsättningen med FCG Fonder AB´s företagsstyrningssystem är att organisera sin verksamhet avseende intern styrning och kontroll utifrån principen om tre försvarslinjer och säkerställa ändamålsenlig och effektiv organisation och förvaltning av verksamheten. De tre försvarslinjerna omfattar hela verksamheten. Bolagets system för riskhantering och regelefterlevnad omfattar samtliga anställda och utlagd verksamhet och syftar till att hantera risker i såväl FCG Fonder som de fonder bolaget förvaltar.

FCG Fonders är självständig i förhållande till övriga delar av FCG-gruppen. Styrelsen består bland annat av tre oberoende ledamöter för att säkerställa en självständig och från FCG-gruppen oberoende verksamhet:

Carl-Viggo Östlund, f.d. VD på SBAB

Mari Thjømøe, Styrelseordförande BPT

Tove Bångstad, Nordenchef Amundi

FCG Fonder anser att förutsättningar för god intern styrning och bästa möjliga kontroll skapas genom att implementera medvetenhet, dualitet och kontroller i den första försvarslinjen.

Första försvarslinjen leds av VD och består av den operativa verksamheten och dess stödfunktioner. Funktionerna har det fulla ansvaret för de risker och regler som den egna verksamheten medför.

Andra försvarslinjen består av funktionerna för riskhantering och regelefterlevnad. Funktionerna ska ansvara för riskbaserat arbete som utgår från av styrelsen fastställda årsplaner för respektive funktion. Bolagets oberoende funktion för riskhantering, den andra försvarslinjen, är bolagets fasta riskhanteringsfunktion som har en central roll i bolagets riskhanteringssystem. Den oberoende funktionen för riskhantering fokuserar på övervakning, kontroll, analys, styrning, rapportering och rådgivning avseende riskhantering.

Tredje försvarslinjen består av funktionen för internrevision. Funktionen är både organisatoriskt och funktionellt oberoende till bolagets operativa enheter och är direkt underställd styrelsen. Internrevisionsfunktionen ansvarar för att undersöka och bedöma om bolagets system, interna kontrollmekanismer och rutiner är lämpliga och effektiva samt utfärda rekommendationer.

Styrelsen har det övergripande och yttersta ansvaret för att hela verksamheten inklusive utlagd verksamhet bedrivs ändamålsenligt enligt upprättade interna regler, tillämpbara externa regler och god branschpraxis.

Bolagets VD har det löpande ansvaret för verksamheten samt att säkerställa att verksamheten har vetskap om, och förutsättningarna för, att efterleva styrelsens aktuella riktlinjer och regler, inklusive utlagd verksamhet.

Inom Operations hanteras administrativa åtgärder i bolagets fondverksamhet vilket bland annat omfattar administration och kontroll av portföljtransaktioner, teckning och inlösen av andelar, värdering och NAV-beräkning, beräkning av avgifter, hantering av likvida medel samt redovisning och rapportering.

Värderingskommittén utgör värderingsfunktion för tillgångarna i AIF-baserade fonder.

Funktionen för förvaltning är ansvarig för förvaltning, marknadsföring och distribution av fonderna. Förvaltningsfunktionens ansvarar i huvudsak för marknadsföring, distribution, analys av investeringar, investeringsbeslut samt exekvering samt rapportering.

This website is using cookies

We use cookies for functionality and analysis.

Read more about cookies
Accept cookies
Settings

Cookie settings

Read more about cookies
Organisation Organisation

These cookies are essential and required for this site to work properly. Without them we will not be able to assure that our website and services functions correctly.

Organisation Organisation

Analytical cookies are used by third party web services to measure visitors traffic and helps us to evaluate the performance of this website. The collected data is used for the purpose to improve the visitors experience.

Save